walking on air là gì

Xin mời mọc quý khách theo dõi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 55 của Đài Tiếng thưa Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Brandon phụ trách móc.

Bạn đang xem: walking on air là gì

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR and IN HINDSIGHT.

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, nhị trở nên ngữ tao học tập là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.

In times when the economy is good, it’s relatively easy to lớn find a job. In other times, job-seekers must wait a long time to lớn get one. They even have to lớn accept jobs that pay less than thở they expect. Mai Lan’s friend Nancy landed a job last week. She was so sánh happy she took Mai Lan and some other friends out for dinner to lớn celebrate.

Trong thời hạn kinh tế tài chính chất lượng, dò la việc thực hiện kha khá dễ dàng. Những khi không giống, ứng viên cần chờ đón lâu. Họ cũng cần nhận việc trả lương bổng thấp rộng lớn chúng ta ước muốn. Quý Khách của Mai Lan, Nancy, mới mẻ với việc tuần trước đó. Cô hí hửng lắm, cô mời mọc Mai lan và vài ba chúng ta không giống cút ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so sánh excited.

Mike, Nancy mới mẻ tìm được việc thực hiện. Cô ấy hí hửng mừng lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?

Mừng mang lại cô ấy. Cô được việc gì thế ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have to lớn supervise many employees besides a whole lot of work to lớn run rẩy this business.

Cô ấy là phụ tá vận hành của một cửa hàng Giant. Đây thực sự là một trong cửa hàng, rộng lớn lắm. Ngoài những việc cần thực hiện mang lại thương vụ làm ăn này, cô tao sẽ rất cần lãnh đạo nhiều nhân viên cấp dưới.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll tự a good job for that company.

Ồ, Nancy là một trong người linh động. Cô tao tiếp tục thao tác thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp tê liệt.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so sánh glad for her. She’s so sánh happy.

Đúng. Đúng vậy tê liệt. Tôi mừng mang lại cô. Cô tao đang được hí hửng lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one and one she really likes.

Tôi biết là sau khoản thời gian cô chất lượng nghiệp ĐH, cô ấy đi tìm kiếm việc bao nhiêu mon ngay lập tức. Bây giờ được việc, lại chính việc cô ấy quí.

MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing to lớn tự for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô tao hí hửng lắm. Tôi cũng vậy tê liệt. Nếu tôi không tồn tại việc gì thực hiện trong tương đối nhiều mon, rồi với việc thì tôi cũng khá mừng.

MIKE: I’m sure she’s walking on air!

Tôi có thể cô tao đang được walking on air !

MAI LAN: Walking on air?

Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means to lớn be very happy.

Đúng thế. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức thị hí hửng lắm, cút bên trên mây !

Xem thêm: tilted là gì

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.

Đúng. Cô tao đang di chuyển bên trên mây, rõ rệt như thế.

MIKE: Well. It’s good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to lớn graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.

À. Cô tao tìm ra việc thực hiện và với lương bổng chất lượng. Nhưng cô tao mất quá nhiều mon ko làm cái gi. In hindsight, tôi suy nghĩ cô ấy xứng đáng lẽ cần đến lớp lịch trình thạc sĩ. Khi tê liệt cô tao tiếp tục đầy đủ ĐK để sở hữu việc chất lượng không dừng lại ở đó.

MAI LAN: In hindsight?

In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.

In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức thị ngẫm suy nghĩ lại , tâm trí lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking back , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?

Anh với ý thưa, suy nghĩ lại, anh nhận định rằng cô tao xứng đáng lẽ tránh việc tiêu tốn lãng phí nhiều mon dò la việc nhưng mà ko đi ra ?

MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.

Thế tê liệt. Cô tao hoàn toàn có thể tiếp tục hoàn thành nửa lịch trình, rồi học tập thêm thắt 1 năm nữa. phẳng cung cấp thạc sĩ sẽ hỗ trợ cô tao với vị thế chất lượng rộng lớn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so sánh that’s OK for her.

À. Bây giờ cô tao với việc nhưng mà cô quí. Thôi thế cũng chất lượng mang lại cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.

Cho bản thân, tôi suy nghĩ bản thân nên để tâm vô việc học tập. Càng học tập cao thêm thắt, càng chất lượng từng ấy. Đồng thời, tao hoàn toàn có thể thực hiện thêm thắt việc phân phối thời hạn như tao đang khiến.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard to lớn go back to lớn school later.

Tôi đồng ý với anh. Nếu tao thao tác toàn thời hạn, khó khăn nhưng mà quay về đến lớp thêm thắt về sau.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so sánh low, the price was just right for their pocketbook.

Mai Lan, đó là một tỉ dụ không giống người sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi đang được sướng như cút bên trên mây. Bà hí hửng với tòa nhà của bà. Ông bà mua sắm mái ấm đúng khi, chi phí tiếng thấp, giá bán mái ấm vừa phải chính ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so sánh their grandchildren could have more space to lớn play when they visited them.

Vậy nhưng mà một hôm Ba anh thưa, tâm trí lại, các cụ xứng đáng lẽ cần mua sắm tòa nhà to hơn làm cho những con cháu với khu vực vui chơi khi lại thăm hỏi các cụ.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more and will never have peace of mind.

Ồ. Mình nên thỏa mãn với những gì bản thân đang sẵn có. Nếu ko, mình thích thêm thắt hoài và ko khi nào giành được sự bình an vô tâm.

MAI LAN: I’ll listen to lớn you, my wise philosopher!

Tôi tiếp tục nghe tiếng anh, mái ấm triết nhân uyên thâm của tôi !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa phải học tập nhị trở nên ngữ : TO WALK ON AIR tức thị SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT tức thị SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm và Brandon nài hứa tái ngộ quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì