vở bài tập toán lớp 5 bài 140

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 bài bác 140 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. 1. Viết phân số chỉ phần tiếp tục tô đậm của từng hình vẽ tiếp sau đây nhập khu vực chấm

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 140

1. Viết phân số chỉ phần tiếp tục tô đậm của từng hình vẽ tiếp sau đây nhập khu vực chấm :

2. Viết lếu láo số chỉ phần tiếp tục tô đậm của từng group hình vẽ tiếp sau đây nhập khu vực chấm :

3. Rút gọn gàng phân số (theo mẫu) :

a. \({4 \over 8} = {{4:4} \over {8:4}} = {1 \over 2}\)

b.  \({{12} \over {18}}\)

c.  \({{15} \over {35}}\)

d.  \({9 \over {12}}\) 

4. Quy đồng kiểu mẫu số những phân số :

a. \({2 \over 3}\,va\,{4 \over 5}\) MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b.  \({3 \over 4}\,va\,{2 \over 7}\) 

c. \({7 \over {10}}\,va\,{{17} \over {20}}\) 

d. \({2 \over 3};{5 \over 4}\,va\,{7 \over {12}}\) 

Lưu ý : MSC là chữ viết lách tắt của “mẫu số chung”

5. Điền vệt “ > ;

 \({5 \over {14}}\…\,{9 \over {14}}\)

\({8 \over {12}}\…\,{2 \over 3}\)

\({9 \over {10}}\…\,{9 \over {14}}\)

6. Viết phân số tương thích nhập khu vực chấm :

Bài giải

1.

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

2. 

3.

a.  \({4 \over 8} = {{4:4} \over {8:4}} = {1 \over 2}\)

b. \({{12} \over {18}} = {{12:6} \over {18:6}} = {2 \over 3}\) 

c.  \({{15} \over {35}} = {{15:5} \over {35:5}} = {3 \over 7}\)

d. \({9 \over {12}} = {{9:3} \over {12:3}} = {3 \over 4}\) 

4.

a.

\(\eqalign{
& {2 \over 3}\,và\,{4 \over 5}\,\,MSC:\,3 \times 5 = 15 \cr
& {2 \over 3} = {{2 \times 5} \over {3 \times 5}} = {{10} \over {15}} \cr
& {4 \over 5} = {{4 \times 3} \over {5 \times 3}} = {{12} \over {15}} \cr} \)

b. 

\(\eqalign{
& {3 \over 4}\,và\,{2 \over 7}\,\,MSC:\,4 \times 7 = 28 \cr
& {3 \over 4} = {{3 \times 7} \over {4 \times 7}} = {{21} \over {28}} \cr
& {2 \over 7} = {{2 \times 4} \over {7 \times 4}} = {8 \over {28}} \cr} \)

c. 

\(\eqalign{
& {7 \over {10}}\,và\,{{17} \over {20}}\,\,MSC:\,đôi mươi \cr
& {7 \over {10}} = {{7 \times 2} \over {10 \times 2}} = {{14} \over {20}} \cr
& {{17} \over {20}} = {{17 \times 1} \over {20 \times 1}} = {{17} \over {20}} \cr} \)

d.

\(\eqalign{
& {2 \over 3};{5 \over 4}\,và\,{7 \over {12}}\,\,MSC:4 \times 3 = 12 \cr
& {2 \over 3} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} = {8 \over {12}} \cr
& {5 \over 4} = {{5 \times 3} \over {4 \times 3}} = {{15} \over {12}} \cr
& {7 \over {12}} = {{7 \times 1} \over {12 \times 1}} = {7 \over {12}} \cr} \)

5.  

 \({5 \over {14}}

\({8 \over {12}} = {2 \over 3}\)

\({9 \over {10}} > {9 \over {14}}\)

6.

Nếu phân tách đoạn trực tiếp kể từ 0 cho tới 1 trở thành 8 phần cân nhau (như hình vẽ) thì \({1 \over 4}\) là \({2 \over 8},{2 \over 4}\) là \({4 \over 8},\) giữa \({2 \over 8}\) và \({4 \over 8}\) có một vạch là \({3 \over {8.}}\) Vậy vạch ở thân thích \({2 \over 8}\)  và  \({4 \over 8}\) là \({3 \over {8.}}\)

  

Xem thêm: read out là gì