violate là gì

Bạn đang xem: violate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to violate
Phân kể từ hiện nay tại violating
Phân kể từ vượt lên trên khứ violated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại violate violate hoặc violatest¹ violates hoặc violateth¹ violate violate violate
Quá khứ violated violated hoặc violatedst¹ violated violated violated violated
Tương lai will/shall² violate will/shall violate hoặc wilt/shalt¹ violate will/shall violate will/shall violate will/shall violate will/shall violate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại violate violate hoặc violatest¹ violate violate violate violate
Quá khứ violated violated violated violated violated violated
Tương lai were to violate hoặc should violate were to violate hoặc should violate were to violate hoặc should violate were to violate hoặc should violate were to violate hoặc should violate were to violate hoặc should violate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại violate let’s violate violate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì