viet chuong trinh tinh tong s= 1+1/2+...+1/n c++

Dưới đây là một đoạn mã mô tả viết chương trình tính tổng theo công thức S(n) = 1+1/3+1/5+1/7…+1/(2*n-1) trong c++.

Bạn đang xem: viet chuong trinh tinh tong s= 1+1/2+...+1/n c++

Bài trước: Bài 13: Một số hoàn thiện là một số có tổng các ước của nó (không kể nó) bằng chính nó. Hãy nhập vào một số nguyên dương n và kiểm tra số hoàn thiện.Ví dụ: số 6 là số hoàn thiện vì tổng các ước số là 1+2+3=6.

1.  Yêu cầu bài toán

Bài 14: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và tính tổng theo công thức S= \( 1+ \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + … + \frac{1}{2*n-1}\)

2. Ý tưởng bài toán

Để tính tổng của chuỗi số được tính bằng công thức S = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n-1), trong đó n là một số nguyên dương được nhập từ bàn phím. Ta thực hiện theo các bước sau:

 1. Khai báo biến và khởi tạo giá trị ban đầu:
  • Biến n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.
  • Biến i dùng để lặp trong vòng lặp for.
  • Biến s là tổng của chuỗi số được tính bằng công thức S.
  • Biến s1 được tính toán là 2n-1, được sử dụng để kiểm tra điều kiện trong vòng lặp for.
  • Biến d được sử dụng để tính toán giá trị 2i-1, được sử dụng để cộng vào biến s.
 1. Nhập giá trị của n từ bàn phím.
 2. Tính toán giá trị của s bằng cách lặp từ i = 2 đến s1 – 1 (vì số đầu tiên trong chuỗi là 1):
  • Tính giá trị của d bằng 2i-1.
  • Kiểm tra nếu d không vượt quá giá trị của s1 thì cộng giá trị 1/d vào s.
 3.  Xuất tổng ra màn hình

3. Code chương trình nhập tính tổng theo công thức S(n) = 1+1/3+1/5+1/7…+1/(2*n-1) trong c++

#include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main(){ int n,i; double s=1,s1=0,d=0; cout<<"Nhap so nguyen duong n:"; cin>>n; s1=2*n-1; for(i=2;i<s1;i++){ d=2*i-1; if(d<=s1){ s+=1/d; } } cout<<"Tong theo cong thuc S= "<<s; }

3. Kết quả

Chạy thử chương trình với bộ test  n=2 và n=3

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và tính tổng theo công thức S

Trên đây là đoạn mã chương trình tính tổng S(n) = 1+1/3+1/5+1/7…+1/2*n-1 bằng ngôn ngữ lập trình c++. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ncnb.org.vn!

Tải full tài liệu thực hành C/C++ có lời giải

Xem thêm: own up là gì


Bài tiếp theo: Bài 15: kiểm tra số chính phương c++