today nghĩa là gì

Bản dịch của "today" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: today nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "today" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

It is generally agreed today that…

Hầu không còn người xem đều thừa nhận rằng...

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "today" vô một câu

Xem thêm: trust fund là gì

Today over 70% of fish species are either fully exploited, overexploited, depleted, or recovering from depletion.

One counts 22 areas of departmental gendarmerie today.

Today, due to lớn urbanization and ground water depletion, palm oases are shrinking and disappearing.

Today, kuspuks are often worn as a blouse with pants.

Today it is a bustling locality with several commercial establishments along with high pedestrian and vehicular traffic.

Xem thêm: end là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "today":