tiếng anh lớp 6 tập 2 - unit 8

Với biên soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 trang 23 nhập Unit 8: Sports and games sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 6 Unit 8.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Skills 2 (trang 23 Tập 2) – Global Success

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 tập 2 - unit 8

LISTENING 

1. Listen vĩ đại the passages. Who are they about? (Nghe những đoạn. Chúng nói đến ai?)

Bài nghe:

Đáp án:

The listening passages are about Hai and Alice. (Các đoạn nghe nói đến Hải và Alice.)

Nội dung bài xích nghe:

Hello. My name’s Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is karate. I practice it three times a week. It makes mạ strong and confident.

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope vĩ đại create a new computer game one day.

Hướng dẫn dịch:

Xin kính chào. Tên của tôi là Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi nghịch tặc bóng chuyền ở ngôi trường và thông thường lên đường giẫm xe cộ với tía nhập cơ hội vào cuối tuần. Nhưng môn thể thao ưa mến của tôi là karate. Tôi rèn luyện tía phen hàng tuần. Tập karate khiến cho tôi mạnh mẽ và thỏa sức tự tin.

Tên của tôi là Alice. Tôi chục nhị tuổi tác. Tôi ko mến nghịch tặc thể thao lắm tuy nhiên tôi mến coi thể thao bên trên truyền hình. Sở mến của tôi là nghịch tặc cờ vua. Tôi và các bạn nghịch tặc cờ vua cùng nhau vào cụ thể từng loại bảy. Thỉnh phảng phất tôi cũng nghịch tặc năng lượng điện tử bên trên PC. Tôi mong muốn một ngày tôi rất có thể tạo ra ra tuồng nghịch tặc mới mẻ.

2. Listen vĩ đại the passages again. Then Tick T (true) or F (false) for each sentence. (Nghe lại và lựa chọn câu đúng/sai)

Bài nghe:

1. The passages are about two sportsmen.

2. Hai goes cycling at the weekend.

3. Hai’s favourite sport is karate.

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Giải thích:

1. Hai đoạn nghe nói đến nhị các bạn là Hải và Alice.

2. Thông tin: I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend.

3. Thông tin: But my favourite sport is karate.

4. Thông tin: I don’t lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV.

5. Thông tin: I sometimes play computer games, too.

Hướng dẫn dịch:

1. Bài nghe nói đến nhị người nghịch tặc thể thao.

2. Hải lên đường giẫm xe cộ nhập vào cuối tuần.

3. Môn thể thao ưa mến của Hải là Karate.

4. Alice ko mến nghịch tặc thể thao lắm.

5. Alice nghịch tặc trò nghịch tặc bên trên PC thường ngày.

3. Listen again and fill each blank with a word vĩ đại complete each sentence. (Nghe lại và điền từng dù trống rỗng một kể từ nhằm hoàn thành xong câu).

Bài nghe:

1. Hai plays … at school.

2. Hai practices karate at the club … times a week.

3. … likes watching sport on TV.

4. Alice plays … every Saturday.

Đáp án:

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

1. volleyball

2. three

3. Alice

4. chess

Giải thích:

1. Thông tin: I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend.

2. Thông tin: But my favourite sport is karate. I practice it three times a week.

3. Thông tin: I don’t lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV.

4. Thông tin: My friend and I play chess every Saturday.

Hướng dẫn dịch:

1. Hải nghịch tặc bóng chuyền ở ngôi trường.

2. Hải rèn luyện karate ở câu lạc cỗ tía phen một tuần.

3. Alice mến coi thể thao bên trên TV.

4. Alice nghịch tặc cờ vua từng loại bảy.

WRITING

4. Work in pairs. Talk about the sport / games you lượt thích. Use the following questions as cues. (Làm việc bám theo cặp. Nói về môn thể thao/ trò nghịch tặc nhưng mà em mến. Dùng những thắc mắc khêu ý bên dưới đây).

– What is the name of the sport / game?

– How many players are there?

– How often tự you play it?

– What equipment does it need?

– Why tự you lượt thích it?

Hướng dẫn dịch:

– Tên của môn thể thao / trò nghịch tặc là gì?

– Có từng nào người chơi?

– quý khách nghịch tặc nó bao lâu một lần?

– Nó có nhu cầu các tranh bị gì?

– Tại sao các bạn mến nó?

5. Write a paragraph of 40-50 words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer vĩ đại the listening passages. (Viết một quãng văn 40-50 kể từ về môn thể thao / trò nghịch tặc em đang được trình bày ở bài xích 4. Em rất có thể tìm hiểu thêm bài xích nghe).

Gợi ý:

I usually play badminton after school with my friend because vĩ đại play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thông thường nghịch tặc cầu lông sau giờ học tập với các bạn tôi vì như thế nhằm nghịch tặc môn thể thao này Shop chúng tôi cần thiết nhị người nghịch tặc. Tôi nghịch tặc cầu lông tía phen một tuần. Để nghịch tặc cầu lông, tôi cần thiết nhị cây vợt và một ngược cầu.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 6 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

  • Từ vựng Unit 8 lớp 6

  • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 19 – đôi mươi SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: mosque là gì

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6