they're đọc là gì

they’re

Bạn đang xem: they're đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ðeər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ðer/