take up with là gì

Bài ghi chép thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu cụ thể ý nghĩa sâu sắc của cụm từ take up là gì cùng theo với cơ hội dùng trong những tình huống đặc trưng không giống nhau.

Ý nghĩa của cụm “take up”

Bạn đang xem: take up with là gì

Cụm động kể từ “take up” đem 6 ý nghĩa:

 • Một sở trường hoặc thói quen
 • Chiếm thời hạn, ko gian
 • Thảo luận hoặc vận hành một điều gì đó
 • Làm ăn mặc quần áo ngắn ngủi hơn
 • Chấp nhận điều kiến nghị, thách thức

Take up là gì?

Ví dụ về phong thái dùng Take up

1. Take up đem nghĩa là: Chiếm thời hạn, ko gian

EX. This desk takes up too much room.

→ Bàn thờ thao tác này lúc lắc rất nhiều khu vực.

EX. My day is completely taken up with meetings.

→ Ngày của tôi trọn vẹn dành riêng cho những buổi họp.

EX. These files take up a lot of disk space.

→ Các tệp này lúc lắc nhiều dung tích ổ đĩa.

EX. I’ll try not vĩ đại take up too much of your time.

→ Tôi tiếp tục nỗ lực ko lúc lắc rất nhiều thời hạn của chúng ta.

2. Take up đem nghĩa là: Làm ăn mặc quần áo ngắn ngủi hơn

EX. This skirt is too long – I’ll have vĩ đại take it up.

→ Chiếc váy đó vượt lên trước nhiều năm – Tôi sẽ rất cần khoác nó lên.

3. Take up đem nghĩa là: Một sở trường, một thói quen

EX. He TOOK UP thể hình as he felt he had vĩ đại lose some weight.

→ Anh tớ chính thức tập luyện thể hình vì như thế anh tớ cảm nhận thấy anh tớ cần tách cân nặng.

EX. I took up smoking when I was at school.

Xem thêm: tilted là gì

→ Tôi vẫn hút thuốc lá Khi tôi còn ở ngôi trường.

EX. Chris has taken up jogging, take up a post/position: The new surgeon will take up her post in May.

→ Chris vẫn tập luyện chạy cỗ, đảm nhiệm địa điểm / vị trí: Bác sĩ phẫu thuật mới mẻ tiếp tục đảm nhiệm địa điểm của cô ý ấy vô mon 5.

4. Take up đem nghĩa là: Thảo luận hoặc vận hành một điều gì đó

EX. The school plans vĩ đại take the matter up with the parents.

→ Nhà ngôi trường dự loài kiến ​​sẽ giải quyết và xử lý yếu tố với cha mẹ.

EX. She fell silent, and her brother took up the story.

→ Cô im re, và anh trai cô kế tiếp mẩu chuyện.

EX. Mrs Pankhurst took up the cause of women’s rights.

→ Bà Pankhurst vẫn lên giờ vì như thế quyền của phụ phái nữ.

5. Take up đem nghĩa là: Chấp nhận điều kiến nghị hoặc một thách thức

EX. Schools are taking up the offer of cut-price computers.

→ Các ngôi trường học tập đang được hỗ trợ PC giá thành tương đối mềm.

EX. One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

→ Một trong mỗi vận khuyến khích vĩ đại nhất của Cửa Hàng chúng tôi vẫn tiến hành một thách thức mới mẻ.

6. Take up arms đem nghĩa là: Cầm vũ khí

EX. Would you be willing vĩ đại take up arms for this cause?

→ quý khách có trước sàng núm vũ trang vì như thế sự nghiệp này không?

Xem thêm: agree là gì

Một số cụm kể từ tương quan cho tới “take up”

 • take up something
 • take up the cudgels for/against sb/sth idiom
 • take up with sb t
 • ake up with someone
 • take years off sb idiom

Cụm động kể từ tương quan cho tới take

 • take off là gì
 • take on là gì
 • take over là gì
 • take out là gì
 • take away là gì
 • take it easy là gì
 • take for granted là gì
 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì
 • take note là gì