succeed là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /sək.ˈsid/
Hoa Kỳ[sək.ˈsid]

Ngoại động từ[sửa]

succeed ngoại động từ /sək.ˈsid/

Bạn đang xem: succeed là gì

 1. Kế tiếp, tiếp sau.
  winter succeeds autumn — ngày đông tiếp sau mùa thu

Chia động từ[sửa]

succeed

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to succeed
Phân kể từ hiện nay tại succeeding
Phân kể từ vượt lên khứ succeeded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại succeed succeed hoặc succeedest¹ succeeds hoặc succeedeth¹ succeed succeed succeed
Quá khứ succeeded succeeded hoặc succeededst¹ succeeded succeeded succeeded succeeded
Tương lai will/shall² succeed will/shall succeed hoặc wilt/shalt¹ succeed will/shall succeed will/shall succeed will/shall succeed will/shall succeed
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại succeed succeed hoặc succeedest¹ succeed succeed succeed succeed
Quá khứ succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded
Tương lai were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại succeed let’s succeed succeed
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

succeed nội động từ /sək.ˈsid/

Xem thêm: week là gì

 1. Kế nghiệp; nối ngôi, nối tiếp vị.
  to succeed vĩ đại the throne — nối ngôi
 2. Thành công.
  the plan succeeds — plan trở nên công
  to succeed in doing something — thành công xuất sắc trong những việc gì

Chia động từ[sửa]

succeed

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to succeed
Phân kể từ hiện nay tại succeeding
Phân kể từ vượt lên khứ succeeded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại succeed succeed hoặc succeedest¹ succeeds hoặc succeedeth¹ succeed succeed succeed
Quá khứ succeeded succeeded hoặc succeededst¹ succeeded succeeded succeeded succeeded
Tương lai will/shall² succeed will/shall succeed hoặc wilt/shalt¹ succeed will/shall succeed will/shall succeed will/shall succeed will/shall succeed
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại succeed succeed hoặc succeedest¹ succeed succeed succeed succeed
Quá khứ succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded succeeded
Tương lai were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed were to succeed hoặc should succeed
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại succeed let’s succeed succeed
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "succeed". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ncnb.org.vn/w/index.php?title=succeed&oldid=1923204”

Xem thêm: shed là gì