subject là gì

/n., adj. ˈsʌbdʒɪkt ; v. səbˈdʒɛkt/

Thông dụng

Danh từ

Chủ đề; vấn đề; đề tài
historical subject
chủ đề lịch sử
to change the subject
lãng quý phái chuyện (vấn đề) khác
Dân, thần dân
the liberty of the subject
quyền tự tại của những người dân
(ngôn ngữ học) ngôi nhà ngữ
(triết học) ngôi nhà thể
subject and object
chủ thể và khách hàng thể
Đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu)
Môn học
mathematics is my favorite subject
toán là môn học tập tôi mến nhất
Người (có yếu tố, chói yếu hèn...)
bilious subject
người hoặc cáu
Dịp
a subject for congratulation
một cơ hội nhằm chúc mừng
a subject for ridicule
một cơ hội nhằm nhạo báng
(y học) xác (dùng) nhằm phẫu thuật (như) subject for dissection

Tính từ

Lệ nằm trong, ở bên dưới quyền, bị trị, ko độc lập
the subject nations
những nước lệ thuộc
Phải chịu đựng, khó khăn tách ngoài, dễ dàng bị
to be subject vĩ đại damage
dễ bị hỏng hại
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ở dưới
the subject plains
những cánh đồng ở dưới

Ngoại động từ

Chinh phục, khuất phục (một nước, một người...)
Bắt cần chịu đựng, thể hiện (để hùn ý...)
must be subjected vĩ đại great heat
phải chịu đựng một chừng sức nóng cao
I shall subject it vĩ đại criticism
tôi tiếp tục đem việc đó rời khỏi nhằm (các bạn) hùn ý
to subject someone vĩ đại an operation
đưa ai lên bàn mổ

Phó từ

( + to) tùy nằm trong vô, với fake thuyết là
subject vĩ đại your consent
tuỳ theo đuổi anh với đồng ý hoặc không

Hình thái từ

  • V-ed:: subjected
  • Ving: Subjecting

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chủ thể, đối tượng người tiêu dùng, môn học

Toán & tin cẩn

chủ đề, đối tượng

Kỹ thuật công cộng

chủ thể
đối tượng
subject of an investigation
đối tượng điều tra
subject of the exploration
đối tượng thăm hỏi dò
subject of the study
đối tượng nghiên cứu

Kinh tế

chủ đề
có thể bị
dân
dễ bị
đề tài
đối tượng
subject matter insured
đối tượng bảo hiểm
subject of labour
đối tượng lao động
subject-matter insured
đối tượng được bảo hiểm
subject-matter of insurance
vật-đối tượng bảo hiểm
phải chịu
subject vĩ đại taxation
phải chịu đựng thuế
phải, chịu đựng, bị, vướng, rất có thể bị
tạm
thần dân
vấn đề

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accountable , apt , at one’s feet , bound by , captive , collateral , conditional , contingent , controlled , dependent , directed , disposed , enslaved , exposed , governed , in danger of , inferior , liable , likely , obedient , open , prone , provisional , ruled , satellite , secondary , sensitive , servile , slavish , sub * , subaltern , subjugated , submissive , subordinate , subservient , substract , susceptible , tentative , tributary , under , vulnerable , susceptive , conditioned , relative , reliant , amenable , answerable , emotional , psychic , psychological , psychosomatic , subjective
noun
affair , argument , business , case , chapter , class , core , course , discussion , field of reference , gist , head , idea , item , material , matter at hand , meat * , motif , motion , motive , object , point , principal object , problem , proposal , question , resolution , study , subject matter , substance , text , theme , theorem , thesis , thought , topic , client , customer , dependent , guinea pig * , liege , national , patient , serf , subordinate , vassal , matter , arena , bailiwick , circle , department , tên miền , field , orbit , province , realm , scene , terrain , territory , world , accountable , cause , conditional , contingent , dependant , discipline , disposed , expose , exposed , inferior , issue , liable , obedient , prone , propositus , submissive , submit , test

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: subject là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: end là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: fork out là gì