sparkle là gì

Bạn đang xem: sparkle là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to sparkle
Phân kể từ hiện nay tại sparkling
Phân kể từ vượt lên khứ sparkled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại sparkle sparkle hoặc sparklest¹ sparkles hoặc sparkleth¹ sparkle sparkle sparkle
Quá khứ sparkled sparkled hoặc sparkledst¹ sparkled sparkled sparkled sparkled
Tương lai will/shall² sparkle will/shall sparkle hoặc wilt/shalt¹ sparkle will/shall sparkle will/shall sparkle will/shall sparkle will/shall sparkle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại sparkle sparkle hoặc sparklest¹ sparkle sparkle sparkle sparkle
Quá khứ sparkled sparkled sparkled sparkled sparkled sparkled
Tương lai were to sparkle hoặc should sparkle were to sparkle hoặc should sparkle were to sparkle hoặc should sparkle were to sparkle hoặc should sparkle were to sparkle hoặc should sparkle were to sparkle hoặc should sparkle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại sparkle let’s sparkle sparkle
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang