settle on là gì

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa, và những ví dụ
  • decideI've decided vĩ đại move vĩ đại Sweden.
  • fixUK The price has been fixed at £10.
  • setHave you phối a date for the wedding?
  • finalizeWe've chosen a venue for the wedding, but we haven't finalized the details yet.
  • settleOK then, we're going vĩ đại Spain. That's settled.
  • settle on/uponHave you settled on a place vĩ đại live yet?

Bạn đang xem: settle on là gì

Xem thêm thắt thành quả »

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

settle something on someone

law   specialized

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của settle on something kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Xem thêm: in the company of là gì