requirement là gì

/rɪˈkwaɪərmənt/

Thông dụng

Danh từ

Nhu cầu, yêu thương cầu;
Thủ tục, luật lệ

Danh từ

Nhu cầu, sự đề nghị hỏi
Điều khiếu nại thế tất, ĐK cần thiết thiết
Thủ tục; luật lệ
not all foreign visitors fulfil legal entry requirement
không nên toàn bộ khách hàng quốc tế đều thực hiện khá đầy đủ những giấy tờ thủ tục nhập cư thích hợp pháp

Chuyên ngành

Toán & tin

yêu cầu; ĐK, nhu cầu

Cơ - Điện tử

Yêu cầu, ĐK cần thiết thiết

Cơ khí & công trình

điều khiếu nại cần

Hóa học tập & vật liệu

điều khiếu nại vớ yếu

Xây dựng

khẩn cần

Kỹ thuật công cộng

điều kiện
octane requirement
điều khiếu nại octan
site requirement
điều khiếu nại vị trí
đòi hỏi
nhu cầu
sự đề nghị hỏi
sự yêu thương cầu
thủ tục

Kinh tế

điều khiếu nại vớ yếu
điều cần thiết thiết
điều đề nghị hỏi
đòi hỏi
sự cần
sự cần thiết thiết
sự đề nghị hỏi
sự yêu thương cầu
thuủ tục
yêu cầu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
claim , compulsion , concern , condition , demand , desideratum , element , engrossment , essential , exaction , exigency , extremity , fulfillment , fundamental , imperative , lack , must , need , obligation , obsession , pinch , precondition , preliminary , preoccupation , prepossession , prerequisite , prescription , provision , proviso , qualification , requisite , specification , stipulation , stress , terms , urgency , vital part , want , necessity , sine qua chuyện non , command , criterion , formality , requisition

Bạn đang xem: requirement là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: tilted là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: trust fund là gì