representation là gì

/,reprizen'tei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự thay cho mặt mũi, sự đại diện; sự thực hiện phân phát ngôn viên cho; những người dân đại diện
the firm needs more representation in Japan
hãng tê liệt cần thiết tăng người thay mặt đại diện ở Nhật
Sự mô tả, sự hình dung
Sự trình bày
Sự tuyên thân phụ (cái gì (như) tiếng phản đối, (như) tiếng thỉnh cầu)
Sự đóng góp (một vai kịch); sự thao diễn (một vở kịch)
Sự thay mặt đại diện mang lại, hiện tượng là hình tượng của, sự đại diện cho; sự biểu trưng
Sự vượt trội mang lại, hiện tượng là hình mẫu mực, hiện tượng là hiện tại thân thuộc của (cái gì); sự điển hình nổi bật của
Là thành phẩm của (cái gì); sự ứng với
( (thường) số nhiều) tiếng phản kháng
to make representations to tát somebody
phản kháng ai
(toán học) sự biểu diễn
graphical representation
sự trình diễn vì thế loại thị
Sự đóng góp (một vai kịch); sự thao diễn (một vở kịch)

Chuyên ngành

Toán & tin

(phép) biểu diễn
representation by matrices
(hình học tập ) phép tắc trình diễn vì thế quỷ trận
representation of a group
phép trình diễn một nhóm
representation of a surface
phép trình diễn một mặt
adjoint representation
(đại số ) trình diễn liên hợp
binary representation
(máy tính ) phép tắc trình diễn nhị thức
block representation
(máy tính ) trình diễn khối
diagrammatic representation
(máy tính ) trình diễn sơ đồ
equivalent representation
biểu thao diễn tương đương
faithful representation
(đại số ) trình diễn khớp
geometric representation
biểu thao diễn hình học
graphic(al) representation
biểu thao diễn loại thị
indecomposable representation
(đại số ) trình diễn ko phân tách được
induced representation
biểu thao diễn cảm sinh
integral representation
(giải tích ) trình diễn phân tích
irreducible representation
(đại số ) trình diễn ko khả quy
irredundant primary representation
(đại số ) trình diễn vì thế những idêan cực to nguyên vẹn sơ
monomial representation
biểu thao diễn đơn thức
octal representation
(máy tính ) phép tắc trình diễn chén phân
parallel representation
(máy tính ) trình diễn tuy vậy song
parametric representation
biểu thao diễn tham ô số
rational representation
biểu thao diễn hữu tỷ
regular representation
biểu thao diễn chủ yếu quy
serial representation
biểu thao diễn chuỗi
skew representation
(đại số ) trình diễn lệch
spin representation
biểu thao diễn spin
ternary representation
phép trình diễn tam phân
true representation
biểu thao diễn trung thực, trình diễn một ư một

Xây dựng

đại diện (thương mại)
sự đại diện

Kỹ thuật cộng đồng

biểu diễn
adjoint representation
biểu thao diễn liên hợp
analog representation
biểu thao diễn tương tự
analog representation
sự trình diễn tương tự
anti-representation
phép phản biểu diễn
binary representation
phép trình diễn nhị phân
binary representation
sự trình diễn nhị phân
binary-coded decimal representation
biểu thao diễn BCD
block representation
biểu thao diễn khối
character of representation
đặc số của biểu diễn
coded representation
biểu thao diễn mã
coded representation
biểu thao diễn mã hóa
complete representation
biểu thao diễn lênh láng đủ
data representation
biểu thao diễn dữ liệu
deleted representation
biểu thao diễn bị trễ
detailed representation
biểu thao diễn chi tiết
diagrammatic representation
biểu thao diễn sơ đồ
digital representation
biểu thao diễn dạng số
digital representation
biểu thao diễn số
Digital Representation of Graphic Products (DRGP)
biểu thao diễn số những thành phầm loại họa
dimensionality of a representation
bậc của phép tắc biểu diễn
discrete representation
biểu thao diễn tách rạc
equal mass representation
biểu thao diễn lượng vì thế nhau
equivalent representation
biểu thao diễn tương đương
expressive representation
sự trình diễn thao diễn cảm
external data representation (XDR)
biểu thao diễn tài liệu ngoài
faithful representation
biểu thao diễn trung thành
faithful representation
biểu thao diễn trung thực
floating point representation system
hệ trình diễn số vết phẩy động
floating-point representation
biểu thao diễn vết chấm động
floating-point representation
biểu thao diễn số phẩy động
floating-point representation)
biểu thao diễn số phẩy động
frame representation language (FRL)
ngôn ngữ trình diễn khung
FRL (framerepresentation language)
ngôn ngữ trình diễn khung
geometric representation
biểu thao diễn hình học
graphic (al) representation
biểu thao diễn loại thị
graphic representation
biểu thao diễn vì thế loại thị
graphical representation
biểu thao diễn loại họa
graphical representation of [[]]...
biểu thao diễn loại thị của ..
hardware representation
biểu thao diễn phần cứng
harmonic representation
biểu thao diễn điều hòa
incremental representation
sự trình diễn tăng
induced representation
biểu thao diễn cảm sinh
integral representation
biểu thao diễn tích phân
irreducible representation
biểu thao diễn ko khả quy
knowledge representation
biểu thao diễn tri thức
knowledge representation language (KRL)
ngôn ngữ trình diễn tri thức
KRL (knowledgerepresentation language)
ngôn ngữ trình diễn tri thức
linear representation
sự trình diễn tuyến tính
linear representation of a group
biểu thao diễn tuyến tính một nhóm
matrix representation
biểu thao diễn quỷ trận
mirror representation
biểu thao diễn đối xứng gương
modifiable representation system (MRS)
hệ thống trình diễn sửa thay đổi được
monomial representation
biểu thao diễn đơn thức
MRS (modifiablerepresentation system)
hệ thống trình diễn sửa thay đổi được
number representation
biểu thao diễn số
number representation
sự trình diễn số
number representation system
hệ thống trình diễn số
numeric representation
biểu thao diễn số
numeric representation
sự trình diễn số
octal representation
phép trình diễn chén phân
parallel representation
biểu thao diễn tuy vậy song
parallel representation
sự trình diễn tuy vậy song
parametric representation
biểu thao diễn tham ô số
perspective representation
sự trình diễn phối cảnh
phasor representation
sự trình diễn phaso
portrait representation
biểu thao diễn dọc dấy
positional representation
biểu thao diễn vị trí
problem representation
sự trình diễn bài bác toán
procedural representation
sự trình diễn thủ tục
rational representation
biểu thao diễn hữu tỷ
reducible representation
biểu thao diễn khả quy
regular representation
biểu thao diễn chủ yếu qui
regular representation
biểu thao diễn chủ yếu quy
representation by matrices
phép trình diễn vì thế quỷ trận
representation of a group
phép trình diễn một nhóm
representation of a surface
phép trình diễn một mặt
representation of a thread
sự trình diễn ren
representation of linear systems
biểu thao diễn những hệ tuyến tính
representation theorem
định lý biểu diễn
representation to tát scale
sự trình diễn theo đòi tỷ lệ
row binary representation
biểu thao diễn nhị phân theo đòi dòng
scale representation
sự trình diễn (theo) tỉ lệ
schema representation language (SRL)
ngôn ngữ trình diễn sơ đồ
secondary representation
sự trình diễn phụ
sectional representation
biểu thao diễn mặt mũi cắt
serial representation
biểu thao diễn chuỗi
signed magnitude representation
biểu thao diễn khuôn khổ sở hữu dấu
skew representation
biểu thao diễn lệch
spin representation
biểu thao diễn spin
SRL (schemarepresentation language)
ngôn ngữ trình diễn sơ đồ
ternary incremental representation
biểu thao diễn gia số tam phân
ternary incremental representation
biểu thao diễn tăng tam phân
ternary representation
phép trình diễn tam phân
topographical representation
sự trình diễn địa hình
true representation
biểu thao diễn chân thực
true representation
biểu thao diễn một-một
true-to-scale representation
biểu thao diễn đích thị tỷ lệ
truncated representation
biểu thao diễn bị tách bớt
wire frame representation
sự trình diễn khuông dây
XDR (externaldata representation)
biểu thao diễn tài liệu ngoài
hình vẽ
basic representation
hình vẽ chính
topographic (al) representation
hình vẽ đo lường địa hình
miêu tả
sự biểu diễn
analog representation
sự trình diễn tương tự
binary representation
sự trình diễn nhị phân
expressive representation
sự trình diễn thao diễn cảm
incremental representation
sự trình diễn tăng
linear representation
sự trình diễn tuyến tính
number representation
sự trình diễn số
numeric representation
sự trình diễn số
parallel representation
sự trình diễn tuy vậy song
perspective representation
sự trình diễn phối cảnh
phasor representation
sự trình diễn phaso
problem representation
sự trình diễn bài bác toán
procedural representation
sự trình diễn thủ tục
representation of a thread
sự trình diễn ren
representation to tát scale
sự trình diễn theo đòi tỷ lệ
scale representation
sự trình diễn (theo) tỉ lệ
secondary representation
sự trình diễn phụ
topographical representation
sự trình diễn địa hình
wire frame representation
sự trình diễn khuông dây
sự biểu hiện
sự biểu thị
representation of ground
sự biểu thị địa hình
representation of hill features
sự biểu thị địa hình
sự hiển thị
sự quy mô hóa
sự trình bày
parallel representation
sự trình diễn tuy vậy song
small-scale representation
sự trình diễn (theo) tỷ trọng nhỏ
trình bày
Graphic Representation (GR)
trình bày loại họa
parallel representation
sự trình diễn tuy vậy song
Phrase Representation (PR)
trình bày cụm kể từ (cụm ký tự)
small-scale representation
sự trình diễn (theo) tỷ trọng nhỏ
Switching Domain Representation (SDR)
trình bày miền gửi mạch
view representation
hiển thị cơ hội trình bày

Kinh tế

đại diện
parity of representation
sự tương tự đại diện
power of representation
quyền đại diện
proportional representation
đại diện theo đòi tỉ lệ
proportional representation
đại diện theo đòi tỷ lệ
right of representation
quyền đại diện
trade representation
cơ quan liêu thay mặt đại diện thương mại
worker representation
những người thay mặt đại diện công nhân viên cấp dưới chức
đại lý
điều trình bày
sự đại diện
sự tái ngắt xuất trình
sự thay cho mặt
sự tuyên bố

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
delineation , depiction , mô tả tìm kiếm , expression , portrayal , trương mục , chart , delegation , diagram , effigy , embodiment , graph , icon , illustration , image , likeness , map , model , picture , protest , sample , sketch , statement , symbol