phân phối chương trình toán 6 kết nối tri thức

Bạn đang xem: phân phối chương trình toán 6 kết nối tri thức

Phân phối chương trình môn Toán 6 theo công văn 5512 của sách giáo khoa Kết nối tri thức. Kế hoạch giáo dục Toán 6 Kết nối tri thức gửi đến quý thầy cô cùng tham khảo.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÁN, LỚP 6

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

Số tiết

Tiết PPCT

Thiết bị

dạy học

Địa điểm

dạy học

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết)

1

Tập hợp

1

1

MC

Lớp học

2

Cách ghi số tự nhiên

1

2

MC

Lớp học

3

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

1

3

Thước, nhiệt kế, MC

Lớp học

4

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

1

4

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

5

Phép nhân và phép chia số tự nhiên

2

5,6

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

6

Luyện tập chung

1

7

MC

Lớp học

7

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1)

2

8, 9

Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

8

Thứ tự thực hiện phép tính

1

10

MTCT, MC

Lớp học

9

Luyện tập chung

1

11

MC

Lớp học

10

Bài tập cuối chương I

1

12

MC

Lớp học

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (13 tiết)

11

Quan hệ chia hết và tính chất

2

13, 14

MC

Lớp học

12

Dấu hiệu chia hết

2

15, 16

MC

Lớp học

13

Số nguyên tố

2

17, 18

MC

Lớp học

14

Luyện tập chung

1

19

MC

Lớp học

15

Ước chung. Ước chung lớn nhất

2

20, 21

MC

Lớp học

16

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

2

22, 23

MC

Lớp học

17

Luyện tập chung

1

24

MC

Lớp học

18

Bài tập cuối chương II

1

25

MC

Lớp học

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (14 + 3 tiết)

19

Tập hợp các số nguyên

2

26, 27

MC, thước thẳng

Lớp học

20

Phép cộng và phép trừ số nguyên

3

28, 29, 30

MC

Lớp học

21

Quy tắc dấu ngoặc

1

31

MC

Lớp học

22

Luyện tập chung

2

32, 33

MC

Lớp học

23

Phép nhân số nguyên

2

34, 35

MC

Lớp học

24

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

1

36

MC

Lớp học

25

Luyện tập chung

2

37, 38

MC

Lớp học

26

Bài tập ôn chương III.

1

39

MC

Lớp học

27

Ôn tập giữa kì I

1

40

MC

Lớp học

28

Kiểm tra giữa kì I

2

41, 42

Lớp học

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết)

29

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

3

43, 44, 45

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

30

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

3

46, 47, 48

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

31

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

3

49, 50, 51

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

32

Luyện tập chung

2

52, 53

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

33

Ôn tập cuối chương IV

1

54

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết)

34

Hình có trục đối xứng

2

55, 56

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

35

Hình có tâm đối xứng

2

57, 58

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

36

Luyện tập chung

2

59, 60

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

37

Ôn tập chương V

1

61

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 +4 tiết)

38

Tấm thiệp và phòng học của em

2

62, 63

MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu

Lớp học

39

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

2

64, 65

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

Lớp học

40

Sử dụng máy tính cầm tay

1

66

MC, MTCT

Lớp học

41

Xem thêm: aspiration là gì

Ôn tập học kì I

2

67, 68

MC

Lớp học

42

Kiểm tra học kì I

2

69, 70

Lớp học

HỌC KÌ II

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết)

43

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

2

71, 72

MC, thước thẳng.

Lớp học

44

So sánh phân số. Hỗn số dương

2

73, 74

MC, thước thẳng.

Lớp học

45

Luyện tập chung

3

75, 76, 77

MC, thước thẳng.

Lớp học

46

Phép cộng và phép trừ phân số

2

78, 79

MC

Lớp học

47

Phép nhân và phép chia phân số

2

80, 81

MC

Lớp học

48

Hai bài toán về phân số

1

82

MC

Lớp học

49

Luyện tập chung

2

83, 84

MC, thước thẳng.

Lớp học

50

Ôn tập chương VI

1

85

MC, thước thẳng.

Lớp học

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết)

51

Số thập phân

1

86

MC

Lớp học

52

Tính toán với số thập phân

4

87, 88, 89, 90

MC

Lớp học

53

Làm tròn và ước lượng

1

91

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

54

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

2

92, 93

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

55

Luyện tập chung

2

94, 95

MC.

Lớp học

56

Ôn tập chương VII

1

96

MC

Lớp học

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + 3 tiết)

57

Điểm và đường thẳng

3

97, 98, 99

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

58

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

2

100, 101

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

59

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

2

102, 103

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

60

Trung điểm của đoạn thẳng

1

104

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

61

Luyện tập chung

2

105, 106

MC, thước thẳng.

Lớp học

62

Ôn tập giữa kì II

1

107

MC, thước thẳng.

Lớp học

63

Kiểm tra giữa kì II

2

108, 109

Lớp học

64

Góc

2

110, 111

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

65

Số đo góc

2

112, 113

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

66

Luyện tập chung

1

114

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

67

Ôn tập chương VIII

1

115

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết)

68

Dữ liệu và thu thập số liệu

2

116 , 117

MC

Lớp học

69

Bảng thống kê và biểu đồ tranh

2

118, 119

MC

Lớp học

70

Biểu đồ cột

2

120, 121

MC, thước thẳng

Lớp học

71

Biểu đồ cột kép

2

122, 123

MC, thước thẳng, phấn màu

Lớp học

72

Luyện tập chung

2

124, 125

MC, thước thẳng

Lớp học

73

Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

2

126, 127

MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa.

Lớp học

74

Xác suất thực nghiệm

1

128

MC, giấy bìa.

Lớp học

75

Luyện tập chung

1

129

MC, hộp xúc sắc,

Lớp học

76

Ôn tập chương IX

2

130.131

MC

Lớp học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5+4 tiết)

77

Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

1

132

MC

Lớp học

78

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè

2

133, 134

MC

Lớp học

79

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

2

135, 136

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

Lớp học

80

Ôn tập học kì II

2

137, 138

MC

Lớp học

81

Kiểm tra học kì II

2

139, 140

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

……….., ngày tháng năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn đang xem bài viết: Phân phối chương trình Toán 6 Kết nối tri thức. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: mosque là gì