mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn đang xem: mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Quyết định 48:

 

Đơn vị:………………………

Địa chỉ:……………………..

 

  Mẫu số B 09 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm …

I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 – Hình thức sở hữu vốn

2 – Lĩnh vực kinh doanh

3 – Tổng số công nhân viên và người lao động

4 – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo

cáo tài chính

II – Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày…/…/…)

2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

3 – Chế độ kế toán áp dụng

4 – Hình thức kế toán áp dụng

5 – Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

6 – Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

III – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán                                                 

                                                                                                     (Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương đương tiền Cuối năm Đầu năm
02. Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm

03 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

4. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

05 – Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư

        vào đơn vị khác:

Cuối năm Đầu năm

 

06 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm

 

07 – Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

 IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính………)

08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác Năm nay Năm trước

 

09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập

      chịu thuế TNDN

Năm nay Năm trước

 

10. Chi phí SXKD theo yếu tố: Năm nay Năm trước
   
   

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính………….)

11- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

                                                                                            

VI- Những thông tin khác

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:…………………………………………….

 

    Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
       

Ghi chú:

– Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày theo mẫu thuyết minh báo cáo tài chính và đượcđánh lại số thứ tự các chỉ tiêu.

– Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Trên đây chỉ là sườn của mẫu thuyết minh báo cáo tài chính đầy đủ. Bạn đọc tải về bản mẫu đầy đủ tại ĐÂY

Xem thêm: gambit là gì