Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán – Hướng Dẫn Cách Viết Chi Tiết


Trong việc thực hiện các hoạt động chung cho tập thể, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những phát sinh chi phí cho đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp như mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, chi phí đi công tác, v.v. thư yêu cầu thanh toán một tài liệu rất hữu ích giúp người lao động thu hồi tiền bồi thường từ đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán – Hướng Dẫn Cách Viết Chi Tiết

Hãy tìm hiểu thêm về thư yêu cầu thanh toán qua bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh Vui lòng!

1. Yêu cầu thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán được hiểu là loại giấy tờ được cá nhân sử dụng khi muốn thanh toán cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khoản tiền đã chi nhưng chưa thanh toán hoặc tạm ứng.

2. Yêu cầu Thanh toán có phải là Chứng từ không?

Theo quy định hiện hành về tất cả các chứng từ trong lĩnh vực thuế thì giấy đề nghị nộp tiền không phải là chứng từ.

Yêu cầu thanh toán là gì?

»»» Khóa học kế toán trực tuyến – Tương Tác Trực Tiếp Với Kế Toán Trưởng Hơn 15 Năm Kinh Nghiệm

3. Khi Nào Tôi Cần Yêu Cầu Thanh Toán?

Trong các trường hợp sau, yêu cầu thanh toán là bắt buộc:

Cái đầu tiên là trường hợp người lao động đã thanh toán hóa đơn nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng

Thứ hai là tổng hợp chi phí phát sinh kèm theo chứng từ (nếu có).

Thứ ba được sử dụng làm phương thức thanh toán, sổ sách kế toán và cơ sở thanh toán.

4. Quy trình Kế toán thanh toán như thế nào?

Để thanh toán kế toán, phải tuân theo quy trình sau:

Bước 1 là lập giấy đề nghị thanh toán: Người lao động muốn thanh toán số tiền đã chi phải lập một bộ hồ sơ đề nghị thanh toán đầy đủ bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu thanh toán

+ Chứng từ gốc kèm theo 1 bản sao hóa đơn, biên bản vận chuyển, v.v.

+ Hợp đồng

+ Các giấy tờ đi kèm khác (nếu có)

Sau khi lập giấy đề nghị thanh toán, nhân viên phải mang lên trưởng phòng duyệt (lưu ý phải ghi rõ số tiền tạm ứng nếu có) và gửi giấy đề nghị thanh toán cho phòng kế toán sau khi được duyệt. kèm theo các giấy tờ trên.

Bước 2 là tiếp nhận và kiểm tra tính xác thực của các chứng từ thanh toán. Kế toán có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ, nếu đủ điều kiện thì trình kế toán trưởng ký duyệt, nếu không đạt thì trả lại cho nhân viên và ghi rõ lý do hoàn trả.

Bước 3 là duyệt đề nghị thanh toán: Sau khi được kế toán trưởng duyệt vẫn phải được giám đốc duyệt. Ở bước này nếu giám đốc không duyệt thì kế toán sẽ xác định lý do và trả lại phiếu cho nhân viên phải nộp. Nếu được duyệt, kế toán căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán đã được duyệt để lập phiếu và thực hiện hạch toán.

Bước 4 là lập phiếu chi và ủy nhiệm chi. Ở bước này, kế toán lập phiếu và ủy nhiệm chi trình kế toán trưởng ký duyệt, giám đốc ký duyệt sau đó chuyển phiếu chi cho thủ quỹ để nhận tiền, cuối cùng kế toán làm thủ tục chi. và chuyển tiền vào ngân hàng.

Bước 5 là thu và chi tiền. Căn cứ vào phiếu thu, chi đã được duyệt, kế toán thu, chi ghi vào sổ sách.

+ Phiếu thu, phiếu chi được lập thành 3 liên gồm thủ quỹ, kế toán và người nộp tiền.

+ Có ký tên và đóng dấu ủy nhiệm chi

+ Chuyển ủy nhiệm chi cho kế toán ngân hàng để thanh toán

+ Báo nợ tài khoản cho ngân hàng

+ Kế toán lập giấy báo nợ

Bước 6 là kiểm soát, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo. Kế toán doanh nghiệp cần đối chiếu sổ quỹ của thủ quỹ với sổ quỹ tiền mặt và lưu giữ các chứng từ đã đối chiếu. Kế toán ngân hàng cũng nên đối chiếu với sổ phụ của ngân hàng. Thủ quỹ có nhiệm vụ báo cáo tồn quỹ hàng ngày cho giám đốc và kế toán trưởng khi cần thiết.

Bước 7 là để lưu giữ hồ sơ. Ở bước này, kế toán có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn và các chứng từ liên quan đến việc thanh toán

5. Ai Chịu Trách Nhiệm Viết Đề Nghị Thanh Toán?

Nhân viên đã chi tiền cho mục đích chung của công ty mà không được hoàn trả số tiền đã chi sẽ viết đơn đề nghị hoàn trả.

»»» Khóa học kế toán tổng hợp – Học thực hành với Kế Toán Trưởng Hơn 15 Năm Kinh Nghiệm

6. Những gì phải có trên hóa đơn thanh toán?

Nội dung chính của giấy đề nghị thanh toán bao gồm các mục sau đây:

- Tên đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, bộ phận đề nghị thanh toán

- Họ tên, bộ phận công tác của người viết giấy đề nghị thanh toán

– Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng chữ và số

- Số chứng từ gốc với bản sao hóa đơn, chứng từ

7. Mẫu yêu cầu thanh toán

7.1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số.  05-TT

Đơn vị: ……………………

Phần: ……………………

Mẫu số: 05-TT

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ BTC)

THƯ CÂU HỎI THANH TOÁN

Ngày tháng năm….

Kính thưa: …………………………………………………………………………..

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………………………………..

Số từ): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………

(Đính kèm:……………………………………………………….. văn bản gốc).

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Điều này đã được phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

7.2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

THƯ CÂU HỎI THANH TOÁN

Ngày tháng năm....

Kính thưa:…………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người yêu cầu thanh toán:……………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………

Nội dung lập hóa đơn: …………………………………………………………………………………….

Số từ): ………………………………………………………………

(Đính kèm ………… chứng từ gốc)

Người yêu cầu thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Điều này đã được phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

7.3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS:……………………..

Số mô hình: C42-BB

Xem thêm: hiện tượng nguyệt thực là gì vật lý 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

ĐƠN XIN TRẢ TRƯỚC

Ngày tháng năm……….

– Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

GIẢI THÍCH

Lượng tiền

MỘT

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng kỳ trước chưa hoàn trả hết

2. Tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số…………. ngày ……………..

- Phiếu chi số…………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản:……………số…………….. ngày…………………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số tiền tạm ứng thừa đề nghị trả lại

IV. Giá trị bị mất đòi hỏi phải chi tiêu nhiều hơn

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

7.4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 79

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:…………………….

Số mô hình: C43-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính)

ĐƠN XIN TRẢ TRƯỚC

Ngày ……. năm……

– Tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………….

- Giấy đề nghị tạm ứng theo bảng dưới đây:

GIẢI THÍCH

Lượng tiền

MỘT

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng kỳ trước chưa hoàn trả hết

2. Tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số…………. ngày ………

- Phiếu chi số…………. ngày ………

–…

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản: ………….. số…………. ngày………….

2. …………………………………………

III. Số tiền tạm ứng thừa đề nghị trả lại

IV. Giá trị bị mất đòi hỏi phải chi tiêu nhiều hơn

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Link tải: Tổng hợp Mẫu yêu cầu thanh toán

8. Cách viết yêu cầu thanh toán

Người viết giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ các mục sau đây:

– Góc trái tờ giấy ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán văn bản của người đề nghị thanh toán phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người duyệt thanh toán ghi rõ họ tên, địa chỉ đơn vị, bộ phận kèm theo số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ và số).

thanh toán nội bộ: Người yêu cầu thanh toán ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng bản chính kèm theo bản sao

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu thực hiện các nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người tiêu dùng lập yêu cầu thanh toán.

Yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến kế toán đầy đủ xem xét và ghi ý kiến ​​trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt.

Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị chi và chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

9. Văn bản tương tự

Đơn xin tạm ứng

- Giấy đề nghị trả nợ vay

- Giấy đề nghị sửa chữa tài sản

- Đơn xin sửa chữa cơ sở vật chất

Xem thêm:

  • Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Muộn nhất
  • Thư giải thích về thuế mẫu Muộn nhất
  • Tổng hợp Đơn xin tạm ứng Muộn nhất
  • Tổng hợp Phiếu thu Muộn nhất
  • Mẫu phiếu chi Mới nhất - Cách viết séc và ghi chú
  • Sổ quỹ tiền mặt mẫu – Hướng dẫn cách ghi Quỹ tiền mặt

Đây là tất cả các chi tiết về thư yêu cầu thanh toán NHƯNG Kế toán Lê Ánh muốn chia sẻ với bạn. Cảm ơn đã theo dõi bài viết, hy vọng bài viết hữu ích cho học tập và công việc của bạn.

Nếu bạn muốn tham gia khóa học kế toán tại trung tâm Lê Ánh, bạn có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904 848 855/ Chị Lê Anh

Xem thêm: công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là