loop là gì

/lu:p/

Thông dụng

Danh từ

Thòng lọng; loại mạng, loại móc, khuyết áo
Đường nhánh, lối vòng (đường xe cộ lửa, lối chạc năng lượng điện báo (cũng) loop-line)
(điện học) cuộn; mạch
coupling loop
cuộn ghép
closed loop
mạch kín
(kỹ thuật) móc (cần trục), vòng đai, cốt đai
(hàng không) vòng nhào lộn (của máy bay)
(tin học) vòng lặp, vòng luân chu
(y học) vòng tách thai

Động từ

Thắt lại trở nên vòng; thực hiện trở nên móc
Gài móc, móc lại
to loop the loop
(hàng không) nhào lộn

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Vòng, thòng lọng, móc, quai, khuyên

Hóa học tập & vật liệu

đường cong kín

Toán & tin cẩn

thắt nút
vòng lặp

Giải mến VN: Trong lập trình sẵn PC, đấy là một cấu hình với tinh chỉnh, nhập ê một khối những mệnh lệnh được lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần cho tới Khi một ĐK được thỏa mãn nhu cầu.

Bạn đang xem: loop là gì

branch out of a loop
thoát ngoài vòng lặp
breed out of a loop
thoát ngoài vòng lặp
buffer loop
vòng lập cỗ đệm
center-couple loop
vòng (lặp) ghép ở tâm
closed loop
vòng lặp kín
control loop
vòng lặp điều khiển
counting loop
vòng lặp đếm
current loop
vòng lặp hiện tại tại
DO loop
vòng lặp DO
DO/WHILE loop
vòng lập DO/WHILE
EL (errorloop)
vòng lặp bị lỗi
endless loop
vòng lặp đóng
endless loop
vòng lặp vô tận
error loop (EL)
vòng lặp lỗi
feedback loop
vòng (lặp) hồi tiếp
first loop feature (loop1)
đặc điểm vòng lập loại nhất (vòng 1)
FOR loop
vòng lặp FOR
for-next loop
vòng lặp FOR-NEXT
FOR/NEXT loop
vòng lặp FOR/NEXT
inner loop
vòng lặp trong
local loop
vòng lặp viên bộ
local loop
vòng lặp nội bộ
loop block
khối vòng lặp
loop body
thân vòng lặp
loop check
sự đánh giá vòng lặp
loop combination
tổ phù hợp vòng lặp
loop construct
cấu trúc vòng lặp
loop control
sự tinh chỉnh vòng lặp
loop counter
bộ kiểm điểm vòng lặp
loop feature
đặc điểm vòng lặp
loop head
đầu vòng lặp
loop hole
lỗ hổng vòng lặp
loop hole
sai sót vòng lặp
loop initialization
sự khởi điểm vòng lặp
loop invariant
bất thay đổi vòng lặp
loop invariant
số vòng lặp ko đổi
loop network
mạng vòng lặp
loop pulsing
sự tạo ra xung vòng lặp
loop resistance
sự ngăn chặn vòng lặp
loop splice plate (LSP)
tấm ghép vòng lặp
loop stop
điểm ngừng vòng lặp
loop stop
sự ngừng vòng lặp
loop structure
cấu trúc vòng lặp
loop variable
số vòng lặp thay đổi đổi
loop-control unit (LCU)
bộ tinh chỉnh vòng lặp
loop-control variable
biến tinh chỉnh vòng lặp
LUC (loopcontrol unit)
bộ tinh chỉnh vòng lặp
main loop
vòng lặp chính
nested loop
vòng lặp lồng nhau
tape loop
vòng lặp băng
test loop (TL)
vòng lặp kiểm tra
test loop (TL)
vòng lặp thử
timing loop
vòng lặp lăm le thời
TL (testloop)
vòng lặp kiểm tra
waiting loop
vòng lặp chờ
while-loop
vòng lặp while

Vật lý

bụng dung động

Xây dựng

cốt đai (cột)
vòng khuyên

Điện lạnh

đường (cong) kín

Điện

mạng (điện)

Điện lạnh

vòng ghép

Kỹ thuật công cộng

bụng dao động
bụng sóng
cái vòng
loop anchorage
neo dạng loại vòng
chu kỳ
cuộn
loop of Vieussens
cuộn Vieussens
loop winding
cuộn chạc vòng kín
khuyên
loop test bar
cần test hình vòng khuyên
đường sắt
đường vòng
ăng ten vòng
ăng ten khung
crossed loop antenna
ăng ten sườn kí thác chéo
square loop
ăng ten sườn vuông
nút
mạch kín

Giải mến VN: Một mạch năng lượng điện kín.

close-loop transfer function
hàm truyền mạch kín
mạch vòng
All Digital Loop (ADL)
mạch vòng toàn số
All's loop test
thử nghiệm bám theo mạch vòng Allen
Closed Loop Test (CLT)
thử mạch vòng khép kín
complex loop chain
mạch vòng phức tạp
delay lock loop
mạch vòng trễ pha
Digital Phase Lock Loop (DPLL)
mạch vòng khóa trộn số
Distributed Loop Carrier (DLC)
hệ thống mạch vòng phân tán
Elastic Loop Mobility System (ELMS)
hệ thống địa hình mạch vòng đàn hồi
Entry Closed Loop (ECL)
mạch vòng kín đầu vào
Fibre Loop Carrier (FLC)
nhà khai quật mạch vòng cáp quang
Fisher loop test
thử nghiệm vì chưng (mạch) vòng Fisher
Fisher loop test
thử nghiệm mạch vòng Fisher
Hilborn loop test
thử mạch vòng Hilborn
Hilborn loop test
thử nghiệm mạch vòng Hilbom
Loop Assignment Center Operations Management System (LOMS)
hệ thống vận hành khai quật của trung tâm phân loại mạch vòng
Loop Disconnect (LD)
ngắt mạch vòng mướn bao
Loop Maintenance and Operations System (LMOS)
hệ thống khai quật và bảo trì mạch vòng
Loop Plant Improvement Evaluator (LPIE)
bộ Review sự nâng cấp khí giới mạch vòng
loop station connector
bộ nối trạm mạch vòng
Loop Switching System (LSS)
hệ thống gửi mạch vòng
loop system
hệ thống mạch vòng
loop test
thử nghiệm mạch vòng
loop transmission
sự truyền bám theo mạch vòng
loop transmission frame
khung truyền bám theo mạch vòng
loop wiring concentrator (LWC)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
LSP (loopsplice plate)
tấm ghép mạch vòng
LWC (loopwiring concentrator)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
Murray loop test
thử nghiệm mạch vòng Murray
open loop system
hệ thống mạch vòng hở
open-wire loop
mạch vòng chạc trần
subscriber loop
mạch vòng mướn bao
Subscriber Loop Carrier (SLC)
thiết bị truyền dẫn mạch vòng mướn bao
mạch
active control loop
vòng mạch tinh chỉnh năng động
All Digital Loop (ADL)
mạch vòng toàn số
All's loop test
thử nghiệm bám theo mạch vòng Allen
Bi-Directional Loop Switching (BDLC)
chuyển mạch của vòng nhị chiều
Close Circuit Loop (CCL)
vòng kín mạch
close-loop transfer function
hàm truyền mạch kín
closed loop
mạch kín
Closed Loop Test (CLT)
thử mạch vòng khép kín
complex loop chain
mạch vòng phức tạp
Costas loop
vòng mạch Costas
coupling loop
mạch ghép
delay lock loop
mạch vòng trễ pha
Digital Phase Lock Loop (DPLL)
mạch vòng khóa trộn số
Distributed Loop Carrier (DLC)
hệ thống mạch vòng phân tán
Elastic Loop Mobility System (ELMS)
hệ thống địa hình mạch vòng đàn hồi
Entry Closed Loop (ECL)
mạch vòng kín đầu vào
Fibre Loop Carrier (FLC)
nhà khai quật mạch vòng cáp quang
Fisher loop test
thử nghiệm vì chưng (mạch) vòng Fisher
Fisher loop test
thử nghiệm mạch vòng Fisher
Hilborn loop test
thử mạch vòng Hilborn
Hilborn loop test
thử nghiệm mạch vòng Hilbom
Integrated Digital Loop Carrier (Telephony) (IDLC)
Hệ thống gửi mạch mướn bao số tổ hợp (Điện thoại)
line loop
chi mạch (điện thoại)
line loop
vòng mạch
Loop Assignment Center Operations Management System (LOMS)
hệ thống vận hành khai quật của trung tâm phân loại mạch vòng
loop circuit
mạch vòng
Loop Disconnect (LD)
ngắt mạch vòng mướn bao
loop input signal-to-interference ratio
nhiễu ở nguồn vào mạch
loop line
mạch vòng
Loop Maintenance and Operations System (LMOS)
hệ thống khai quật và bảo trì mạch vòng
Loop Plant Improvement Evaluator (LPIE)
bộ Review sự nâng cấp khí giới mạch vòng
loop station connector
bộ nối trạm mạch vòng
Loop Switching System (LSS)
hệ thống gửi mạch vòng
loop system
hệ thống mạch vòng
loop test
thử nghiệm mạch vòng
loop transmission
sự truyền bám theo mạch vòng
loop transmission frame
khung truyền bám theo mạch vòng
loop wiring concentrator (LWC)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
LSP (loopsplice plate)
tấm ghép mạch vòng
LWC (loopwiring concentrator)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
magnetic induction current loop
vòng mạch chạm màn hình từ
Murray loop test
thử nghiệm mạch vòng Murray
one-loop
một mạch
open loop
mạch hở
open loop system
hệ thống mạch vòng hở
open-wire loop
mạch vòng chạc trần
opened loop
mạch hở
phase-locked loop
vòng mạch khóa pha
pitch loop
vòng mạch (điều khiển theo) bước tăng (đinh ốc)
simulated phase-locked-loop
vòng mạch khóa tế bào phỏng
subscriber loop
mạch vòng mướn bao
Subscriber Loop Carrier (SLC)
thiết bị truyền dẫn mạch vòng mướn bao
switched loop console
bàn tinh chỉnh vòng gửi mạch
transfer loop
vòng mạch gửi giao
mạng vòng

Giải mến VN: Trong lập trình sẵn PC, đấy là một cấu hình với tinh chỉnh, nhập ê một khối những mệnh lệnh được lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần cho tới Khi một ĐK được thỏa mãn nhu cầu.

digital loop carrier
sóng đem vòng số
loop network
mạng vòng lặp
mắt lưới
móc
móc treo
quai
afferent-loop syndrome
hội bệnh quai ruột tới
peduncular loop
quai cuống não
stagnant loop syndrome
hội bệnh ứ quai
sắt hạt
vành đai
steam loop
vành đai khá nước
vòng

Xem thêm: arc là gì

Giải mến VN: Một mạch năng lượng điện kín.

active control loop
vòng mạch tinh chỉnh năng động
active test loop
vòng test căn nhà động
Alford loop
vòng (anten) Alford
All Digital Loop (ADL)
mạch vòng toàn số
All's loop test
thử nghiệm bám theo mạch vòng Allen
Allen's loop test
phép test vòng lặp Allen
Analogue Local Loop (ALL)
vòng nội phân tử tương tự
antenna loop
ăng ten vòng
asymmetric digital subscriber loop
vòng mướn bao số bất đối xứng
B/H loop
vòng kể từ hóa
B/H loop
vòng kể từ trễ
B/H loop
vòng B/H
Bi-Directional Loop Switching (BDLC)
chuyển mạch của vòng nhị chiều
branch out of a loop
thoát ngoài vòng lặp
breed out of a loop
thoát ngoài vòng lặp
buffer loop
vòng đệm
buffer loop
vòng lập cỗ đệm
buried loop
vòng lặp ngầm bên dưới đất
center-couple loop
vòng (lặp) ghép ở tâm
chain loop
vòng xích
circular polarized loop vee
vòng anten phân rất rất tròn trặn chữ V
circulation loop
vòng tuần hoàn
Close Circuit Loop (CCL)
vòng kín mạch
close loop
vòng kín
close-loop control
điều khiển vòng kín
closed loop
vòng khép kín
closed loop
vòng kín
closed loop
vòng đóng
closed loop
vòng lặp kín
closed loop
vòng lặp vô hạn
Closed Loop (CL)
vòng khép kín
Closed Loop Test (CLT)
thử mạch vòng khép kín
closed-loop control
điều khiển vòng đóng
closed-loop control
điều khiển vòng kín
closed-loop control
sự tinh chỉnh vòng kín
closed-loop control system
hệ được tinh chỉnh vòng đóng
closed-loop control system
hệ thống tinh chỉnh vòng kín
closed-loop controlled system
hệ được tinh chỉnh vòng đóng
closed-loop controller
bộ tinh chỉnh vòng đóng
closed-loop cycle
vòng tuần trả kín
closed-loop gain
độ khuếch tán vòng kín
closed-loop servo system
hệ trợ động vòng đóng
closed-loop structure
cấu trúc vòng kín
cold loop
vòng tuần trả lạnh
complex loop chain
mạch vòng phức tạp
continuous loop
vòng lặp liên tục
control loop
vòng điều chỉnh
control loop
vòng điều khiển
control loop
vòng lặp điều khiển
cooling loop
vòng lạnh
costas loop
vòng lặp costas
Costas loop
vòng mạch Costas
counting loop
vòng lặp đếm
coupling loop
vòng khép
coupling loop
vòng ghép
cryogenic loop
vòng tuần trả cryo
current loop
vòng lặp hiện tại tại
data liên kết attached loop
vòng gắn links dữ liệu
data loop transceiver (DLT)
bộ thu vạc vòng dữ liệu
delay lock loop
mạch vòng trễ pha
delay lock loop
vòng khóa trễ
Delay Lock Loop (DLL)
vòng khóa trễ
delta loop
vòng đenta (anten)
detection loop
vòng dò xét tìm
digital loop carrier
sóng đem vòng số
Digital Phase Lock Loop (DPLL)
mạch vòng khóa trộn số
directly attached loop
vòng gắn trực tiếp
Distributed Loop Carrier (DLC)
hệ thống mạch vòng phân tán
DO loop
vòng lặp DO
DO/WHILE loop
vòng lập DO/WHILE
earth loop
vòng tiếp đất
Earthed Loop (ELR)
vòng tiếp đất
EL (errorloop)
vòng lặp bị lỗi
Elastic Loop Mobility System (ELMS)
hệ thống địa hình mạch vòng đàn hồi
embedded loop
vòng móc lồng
endless loop
vòng lặp đóng
endless loop
vòng lặp vô hạn
endless loop
vòng lặp vô tận
endless loop
vòng vô tận
endless loop cartridge
vòng vô tận
endless magnetic loop cartridge
hộp băng kể từ vòng khép kín
Entry Closed Loop (ECL)
mạch vòng kín đầu vào
error loop (EL)
vòng lặp lỗi
expansion loop
vòng bù
expansion loop
vòng dãn nở
expansion loop
vòng giãn
expansion loop
vòng giãn nở
expansion loop
vòng há rộng
feedback loop
vòng (lặp) hồi tiếp
feedback loop
vòng hồi tiếp
feedback loop
vòng contact ngược
feedback loop
vòng phản hồi
ferroelectric hysteresis loop
vòng trễ Fe điện
ferroelectric hysteresis loop
vòng trễ xenhet điện
Fibre Channel Arbitrated Loop (FC- AL)
kênh cáp sợi quang đãng - vòng phân xử
Fibre Loop Carrier (FLC)
nhà khai quật mạch vòng cáp quang
first loop feature (loop1)
đặc điểm vòng lập loại nhất (vòng 1)
Fisher loop test
thử nghiệm vì chưng (mạch) vòng Fisher
Fisher loop test
thử nghiệm mạch vòng Fisher
FOR loop
vòng lặp FOR
for-next loop
vòng lặp FOR-NEXT
FOR/NEXT loop
vòng lặp FOR/NEXT
forced-circulation loop
vòng tuần trả chống bức
full turn road loop
đoạn lối ngoặt vòng tròn
gas circulation loop
vòng tuần trả khí
ground loop
vòng tiếp đất
Half-Loop Loss (HLL)
suy hao nửa vòng
Hilborn loop test
thử mạch vòng Hilborn
Hilborn loop test
thử nghiệm mạch vòng Hilbom
holding loop
vòng lặp
hysteresis loop
vòng kể từ trễ
hysteresis loop
vòng (từ) trễ
hysteresis loop
vòng B/H
hysteresis loop
vòng trễ
hysteretic loop
vòng kể từ trễ
incremental hysteresis loop
vòng kể từ trễ nhỏ
induction loop detector
máy dò xét vòng loại cảm ứng
infinite loop
vòng lặp vô hạn
infinite loop
vòng vô hạn
inner loop
vòng lặp trong
lifting loop
vòng nhằm nâng
line loop
vòng lối truyền
line loop
vòng mạch
line loop resistance
điện trở của vòng lối truyền
load loop
vòng chạc nâng tải
local loop
vòng lặp viên bộ
local loop
vòng lặp nội bộ
locked loop
vòng bị khóa
long distance loop
vòng lối dài
long loop
dây dẫn vòng dài
Loop Activity Tracking Information System (LATIS)
hệ thống vấn đề bám theo dõi sinh hoạt vòng
loop adapter
bộ điều phù hợp vòng
loop anchorage
neo dạng loại vòng
loop antenna
ăng ten vòng
Loop Assignment Center Operations Management System (LOMS)
hệ thống vận hành khai quật của trung tâm phân loại mạch vòng
loop back test
kiểm tra vòng ngược
loop back test
phép test vòng ngược
loop back test
sự đánh giá vòng ngược
loop block
khối vòng lặp
loop body
thân vòng lặp
Loop CAble Maintenance Operation System (LCAMOS)
hệ thống khai quật bảo trì cáp đấu vòng
Loop Cable Record Inventory System (LCRRIS)
hệ thống kiểm kê làm hồ sơ cáp vòng
loop check
sự đánh giá vòng lặp
loop chromatid
nhiễm sắc tử vòng
loop circuit
mạch vòng
loop coil
khớp nối vòng
loop coil
sự ghép vòng
loop combination
tổ phù hợp vòng lặp
loop configuration
cấu hình vòng
loop construct
cấu trúc vòng lặp
loop control
sự tinh chỉnh vòng lặp
loop counter
bộ kiểm điểm vòng lặp
loop coupling
khớp nối vòng
loop coupling
ghép vòng
loop coupling
sự ghép vòng
loop dialing
sự tảo số vòng
Loop Disconnect (LD)
ngắt mạch vòng mướn bao
Loop Facilities Assignment and Control System (LFACS)
hệ thống tinh chỉnh và gán những phương tiện đi lại đấu vòng
loop feature
đặc điểm vòng lặp
loop feedback signal
tín hiệu hồi tiếp vòng
loop filter
bộ thanh lọc vòng
loop gain
bộ khuếch tán vòng
loop gain
độ khuếch tán vòng
loop gain stability
độ ổn định lăm le tăng tích vòng
loop galvanometer
điện kế tiếp vòng
loop head
đầu vòng lặp
loop hole
hở vòng
loop hole
lỗ hổng vòng lặp
loop hole
sai sót vòng lặp
loop initialization
khởi động vòng lặp
loop initialization
sự khởi điểm vòng lặp
loop invariant
bất thay đổi vòng lặp
loop invariant
số vòng lặp ko đổi
loop jack switchboard
bảng quy đổi lỗ cắm vòng
loop line
mạch vòng
loop lock
khóa vòng
Loop Maintenance and Operations System (LMOS)
hệ thống khai quật và bảo trì mạch vòng
loop network
mạng hình vòng
loop network
mạng vòng
loop network
mạng vòng lặp
loop network
vòng lặp
Loop On-line Control (LOC)
điều khiển vòng trực tuyến
loop pile carpet
thảm nhung vòng
Loop Plant Improvement Evaluator (LPIE)
bộ Review sự nâng cấp khí giới mạch vòng
loop pulsing
sự tạo ra xung vòng lặp
loop radiator
phần tử sự phản xạ vòng
loop resistance
sự ngăn chặn vòng lặp
loop splice plate (LSP)
tấm ghép vòng lặp
loop station connector
bộ nối trạm mạch vòng
loop station connector (LSC)
đầu nối trạm vòng
loop stop
điểm ngừng vòng lặp
loop stop
sự ngừng vòng lặp
loop street
đường phố chạy vòng
loop structure
cấu trúc vòng lặp
Loop Switching System (LSS)
hệ thống gửi mạch vòng
loop system
hệ thống mạch vòng
loop system
hệ thống vòng
loop test
sự test vòng
loop test
thử nghiệm mạch vòng
loop test bar
cần test hình vòng khuyên
loop test mode
chế chừng đánh giá vòng
loop test mode
chế chừng test vòng
loop transmission
sự truyền bám theo mạch vòng
loop transmission frame
khung truyền bám theo mạch vòng
loop tunnel
hầm vòng
loop variable
số vòng lặp thay đổi đổi
loop winding
cuộn chạc vòng kín
loop winding
quấn chạc loại vòng
loop wiring concentrator (LWC)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
loop-control unit (LCU)
bộ tinh chỉnh vòng lặp
loop-control variable
biến tinh chỉnh vòng lặp
loop-like structure
cấu trúc vòng
LSC (loopstation connector)
đầu nối chạm vòng
LSP (loopsplice plate)
tấm ghép mạch vòng
LUC (loopcontrol unit)
bộ tinh chỉnh vòng lặp
LWC (loopwiring concentrator)
bộ triệu tập nối chạc mạch vòng
magnetic hysteresis loop
vòng kể từ trễ
magnetic induction current loop
vòng lặp hiện tại thời cảm ứng
magnetic induction current loop
vòng mạch chạm màn hình từ
magnetic loop detector
bộ vạc hiện tại sử dụng vòng từ
main loop
vòng lặp chính
main loop cabling
sự nối cáp vòng chính
measuring loop
vòng đo
Murray loop test
thử nghiệm mạch vòng Murray
nested loop
vòng lặp lồng nhau
omega loop
vòng omega
one-loop
một vòng
open loop
vòng hở
open loop
vòng lặp hở
open loop control
sự tinh chỉnh vòng hở
open loop control system
hệ thống tinh chỉnh vòng hở
open loop controlling
sự tinh chỉnh vòng hở
open loop frequency response
đáp ứng tần vòng hở
open loop measurement
phép đo vòng hở
open loop oscillator
bộ xê dịch vòng hở
open loop system
hệ thống mạch vòng hở
open-loop control
điều khiển vòng hở
open-loop gain
sự tăng tích vòng hở
Open-Loop Loss (OLL)
suy hao vòng mở
open-loop stable
ổn lăm le vòng hở
open-loop transfer function
hàm truyền vòng hở
open-wire loop
mạch vòng chạc trần
Passive Photonic Loop (PPL)
vòng photon thụ động
phase displacement induction loop detector
bộ dò xét vòng chạm màn hình dịch gửi pha
Phase Locked Loop (PLL)
vòng khóa pha
phase-locked loop
vòng khóa pha
phase-locked loop
vòng đóng góp pha
phase-locked loop
vòng mạch khóa pha
pitch loop
vòng mạch (điều khiển theo) bước tăng (đinh ốc)
PLL (phase-locked loop)
vòng khóa pha
PLL (phase-locked loop)
vòng đóng góp pha
presence loop
vòng cảm ứng trước
presence loop
vòng nối lắc giữ
presence loop
vòng nối hiện tại hữu
program loop
vòng chương trình
quality loop
vòng quality khép kín
Radio Local Loop (RLL)
vòng nội phân tử vô tuyến
rapid access loop
vòng truy nhập nhanh
rayleigh loop
vòng (trễ) Rayleigh
receiving loop loss
tổn hao vòng thu
rectangular hysteresis loop
vòng trễ hình chữ nhật
rectangular loop hysteresis
vòng kể từ trễ chữ nhật
resonance loop
vòng nằm trong hưởng
safety loop
vòng bảo hiểm
saturation hysteresis loop
vòng trễ bão hòa
self-resetting loop
vòng tự động thiết lập lại
Semi-Loop Loss (SLL)
suy hao nửa vòng
Serial Data Loop (SDL)
vòng tài liệu nối tiếp
servo loop
vòng của hệ trợ động
simulated phase-locked-loop
vòng mạch khóa tế bào phỏng
slack loop
vòng giãn nở (đường ống)
sound loop
vòng âm thanh
square loop ferrite
ferit vòng vuông góc
square loop ferrite
fert vòng trễ vuông
square-loop characteristic
đặc tính vòng vuông
square-loop ferrite
ferit vòng trễ vuông góc
steam loop
vòng khá nước
stop loop
vòng dừng
store loop
vòng lưu trữ
subscriber loop
mạch vòng mướn bao
subscriber loop
vòng mướn bao
Subscriber Loop Carrier (SLC)
thiết bị truyền dẫn mạch vòng mướn bao
switched loop console
bàn tinh chỉnh vòng gửi mạch
tape loop
vòng băng kể từ (vòng vô tận)
tape loop
vòng lặp băng
test loop
vòng test nghiệm
test loop (TL)
vòng lặp kiểm tra
test loop (TL)
vòng lặp thử
timing loop
vòng lặp lăm le thời
TL (testloop)
vòng lặp kiểm tra
transfer loop
vòng mạch gửi giao
turnaround loop
đường tảo xe cộ (vòng xoay đầu xe)
wait loop
vòng chờ
waiting loop
vòng lặp chờ
while-loop
vòng lặp while
wire (cable) loop
dây dẫn (kiểu, dạng) vòng
Wireless Access Local Loop (WLL)
vòng nội phân tử truy nhập vô tuyến
vòng (treo)
vòng đai
vòng chạc, cuộn dây

Giải mến EN: A curved shape formed by a thread, wire, or the lượt thích that folds or doubles upon itself; specific uses include:1. a tape whose ends have been spliced together, resulting in continuous play.a tape whose ends have been spliced together, resulting in continuous play.2. a closed circuit of pipe containing materials to tát be tested under varying conditions.a closed circuit of pipe containing materials to tát be tested under varying conditions..

Giải mến VN: Một dạng lối cong tạo ra vì chưng một sợi chạc, hoặc những vật tương tự động nhưng mà tự động cuộn hoặc gấp hai. Cách sử dụng riêng: 1. một dải băng nhưng mà những đầu của chính nó được nối nhập nhau, dẫn tới sự vận hành liên tiếp. 2. một mạch ống kín chứa chấp vật tư được đánh giá bên dưới những ĐK thay cho thay đổi.

Xem thêm: out wide là gì

Kinh tế

vùng buộc dung dịch lá nhằm sấy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bend , circuit , circumference , coil , convolution , curl , curve , eyelet , hoop , kink , knot , loophole , noose , ring , twirl , twist , whorl , wreath , eye , association , league , bight , festoon , hank , lobe , staple , swag
verb
arc , arch , begird , bend , bow , braid , coil , compass , connect , crook , curl , curve , curve around , encircle , encompass , fold , gird , girdle , join , knot , ring , roll , surround , tie together , turn , twist , wind around , billet , circle , circuit , eye , kink , noose , picot , spiral , twirl

Từ ngược nghĩa