little by little là gì

Bản dịch của "little by little" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: little by little là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "little by little" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "little by little" nhập một câu

Little by little the town began lớn grow.

The thing is unfolding little by little, and you can't quite see far enough ahead lớn know what's gon mãng cầu come next.

This means essentially so-so: getting better little by little or not getting any worse.

Xem thêm: switzerland là gì

Little by little, the light music of the raindrops on the ground helped lighten his anguish.

It took two years lớn record the new songs little by little.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "little by little":

little by little

English

  • bit by bit
  • by inches
  • by small degrees
  • in stages
  • piecemeal

Xem thêm: flash mob là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "little by little" nhập giờ đồng hồ Việt