kế hoạch chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC

Bạn đang xem: kế hoạch chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

TRƯỜNG MG BÌNH MINH

Số: 21/KH-MGBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Ea Hiu, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 754/KH-PGDĐT ngày 19/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc về Kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025;

Trường mẫu giáo Bình Minh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

     I.Mục đích, yêu cầu

 1. Mục đích

– Tạo môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với trẻ em; kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ trường mẫu giáo Bình Minh

– Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên   và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em mầm non.

– Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

 1. Yêu cầu

– Phát huy kết quả đã đạt được của Chuyên đề Xây dựng trường mầm non LTLTT giai đoạn 2016 – 2020.

– Bảo đảm trẻ em trong trường mẫu giáo Bình Minh được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm giáo dục LTLTT.

– Bảo đảm quyền trẻ em trong trường mẫu giáo Bình Minh.

     II.Nội dung

1.Xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về trường mầm non LTLTT phù hợp với điều kiện thực tế của trường mẫu giáo Bình Minh

 1. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục LTLTT thông qua việc bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động, cụ thể:

– Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

– Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

– Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

– Đánh giá sự phát triển của trẻ;

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

 1. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non và tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.
 2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của trường mẫu giáo Bình Minh.
 3.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm ở các phân hiệu về xây dựng trường mầm non LTLTT; tôn vinh các cá nhân điển hình trong thực hiện Chuyên đề.

III. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

 1. Rà soát các điều kiện của trường, lớp đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo từng năm trong giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường mẫu giáo Bình Minh, của xã Ea Hiu.
 2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề: Chỉ đạo các lớp xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng trường, lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.
 3. CBQL, GVMN cốt cán tham gia tập huấn cấp huyện, tỉnh (khi được điều động). Tổ chức tập huấn cho GV trong toàn trường.
 4. Xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề (Chọn 2 lớp tại 2 điểm của trường đại diện vùng thuận lợi và khó khăn để chỉ đạo điểm); tổ chức hội thảo chia sẻ các giải pháp chỉ đạo thực hiện Chuyên đề; Tham gia tham quan học hỏi kinh nghiệm tại 4 trường điểm của huyện: trường MN Thị Trấn Phước An, trường MG Phong Lan, trường MG Hoa Pơ Lang, MG Hoa Hướng Dương  được Phòng GDĐT tổ chức; đánh giá và có biện pháp nhân rộng mô hình trong toàn trường.

– Tổ chức hội thảo chuyên môn, tham quan, học tập kinh nghiệm tại 4 trường điểm của huyện: trường MN Thị Trấn Phước An, trường MG Phong Lan, trường MG Hoa Pơ Lang, MG Hoa Hướng Dương để thực hiện áp dụng bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT trong trường mẫu giáo Bình Minh.

 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của CBQL, GVMN và cha mẹ trẻ trong việc phối hợp thực hiện các nội dung giáo dục, chế độ dinh dưỡng và các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non khoa học, hợp lý…; tổ chức, hướng dẫn phong trào thi đua/hội thi về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chuyên đề; lựa chọn sản phẩm điển hình, sáng kiến, giải pháp sáng tạo về triển khai thực hiện Chuyên đề của phân hiệu Đức Tân và Tà Đỗq để nhân rộng tại trường và gửi về phòng GDĐT huyện Krông Pắc; tôn vinh cá nhân điển hình trong thực hiện Chuyên đề                                                                                                 IV.Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

          (Có Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).                                                     V. Thời gian và lộ trình thực hiện

 1. Năm học 2021-2022

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường mẫu giáo Bình Minh, xã Ea Hiu.

– Tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, GVMN trong công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục LTLTT, cụ thể:

+ Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

+ Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

+ Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

+ Đánh giá sự phát triển của trẻ;

+ Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Chọn 2 lớp tại 2 điểm của trường đại diện vùng thuận lợi và khó khăn trong trường để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm. Đối với vùng thuận lợi tại phân hiệu Đức Tân và khó khăn tại phân hiệu Tà Đỗq để xây dựng mô hình điểm.

Tuyên truyền, phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực cho việc thực hiện Chuyên đề.

 1. Năm học 2022-2023

– Tiếp tục tập huấn bồi dưỡng các nội dung chuyên sâu của Chuyên đề cho CBQL và GVMN.

– Kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ chuyên môn việc thực hiện Chuyên đề tại 2 điểm đã được nhà trường chọn thực hiện mô hình điểm Chuyên đề của trường

– Tổ chức hội thảo chuyên môn, tham quan, học tập kinh nghiệm tại 4 trường điểm của huyện: trường MN Thị Trấn Phước An, trường MG Phong Lan,   trường MG Hoa Pơ Lang, MG Hoa Hướng Dương để thực hiện áp dụng bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT trong trường mẫu giáo Bình Minh.

– Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về Chuyên đề.

– Tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện Chuyên đề.

 1. Năm học 2023-2024

– Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chuyên đề.

– Phát động phong trào thi đua/hội thi về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em mầm non, về nội dung Chuyên đề.

– Tham quan, học tập kinh nghiệm của một số địa phương thực hiện điểm về Xây dựng trường mầm non LTLTT.

– Kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ chuyên môn; hoàn thiện mô hình điểm; xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về thực hiện Chuyên đề.

– Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về Chuyên đề.

 1. Năm học 2024-2025

– Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề tại phân hiệu Đức Tân và phân hiệu Tà Đỗq.

– Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn sản phẩm điển hình trong thực hiện Chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng toàn trường.

– Tổ chức hội nghị tổng kết Chuyên đề; tôn vinh, khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chuyên đề.                                                                                                                                   VI. Kinh phí thực hiện

 1. Nguồn kinh phí thực hiện Chuyên đề được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường, nguồn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác.
 2. Căn cứ nội dung kế hoạch, nhà trưởng chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình phòng tài chính-kế hoạch phê duyệt.

     VII. Tổ chức thực hiện:

 1. Đối với giáo viên:

– Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường, lớp linh hoạt dễ thay đổi, đáp ứng nhu cầu hứng thú trong các hoạt động hàng ngày của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học mà chơi.

+ Môi trường trong nhóm lớp: Sắp xếp gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ, thể hiện nét văn hoá địa phương, trang trí đẹp mắt theo từng lĩnh vực, từng chủ đề, màu sắc hài hoà không quá rực rỡ. Số lượng góc chơi phù hợp với diện tích phòng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện, có các góc chơi mở kích thích tư duy, sáng tạo của trẻ. Đồ chơi, đồ dùng, nguyên vật liệu được sắp xếp hấp dẫn, an toàn vệ sinh, ngăn nắp gọn gàng để nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng và dễ cất.

+ Môi trường ngoài lớp học: Có các góc, các khu hoạt động ngoài trời được thiết kế phù hợp, an toàn, sạch đẹp, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động; có khuôn viên, cây xanh bóng mát, có các khu vui chơi: Khu vui chơi vận động, khu vui chơi với cát nước, khu vườn cổ tích, khu chơi an toàn giao thông, tạo không gian vui chơi hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong khu chợ quê, khu vườn cây, vườn rau, vườn hoa của bé, góc thiên nhiên,… Đồ chơi, đồ dùng đảm bảo an toàn, được vệ sinh sạch sẽ, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời.

+ Môi trường xã hội: Có các hình ảnh, biểu bảng giáo dục lễ giáo, tạo mối quan hệ thân thiện, giáo viên luôn tôn trọng, động viên trẻ, rèn nề nếp ứng xử có văn hoá trong trường mầm non. Giáo viên luôn làm gương cho trẻ trong mọi hoạt động.

 1. Đối với nhà trường:

– Hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, sử dụng có hiệu quả môi trường vật chất, môi trường xã hội trong trường mầm non, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện; Thể hiện sự tôn trọng trẻ trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, dự kiến kế hoạch chơi nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ được học tập và thành công học qua chơi.

– Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

– Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu thực hiện từng tiêu chí trong nội dung chuyên đề, vận dụng linh hoạt các phương pháp tổ chức giáo dục trẻ (khuyến khích sử dụng các phương pháp giáo dục hiện đại).

– Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng việc học tập, vui chơi của trẻ mầm non tới phụ huynh và cộng đồng để phối hợp thực hiện.

– Tổ chức kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn giáo viên trong quá trình tổ chức thực hiện tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” các tiêu chí được thực hiện sâu theo các chuyên đề.

– Đánh giá xếp loại giáo viên về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

– Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề theo từng năm học (cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học) và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chuyên đề gửi về Phòng GDĐT (qua bộ phận mầm non).

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. Đề nghị cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện chuyên đề đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT Krông Pắc (B/c);

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

– Các tổ CM (Th/h);

– Lưu: VT.

 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Trịnh Thị Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

(Kèm theo Kế hoạch số 21/KH-MGBM ngày 20 tháng 7 năm 2021)

 

 1. Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

1.1. Đảm bảo gần gũi, thân thiện, an toàn về mặt thể chất và tinh thần đối với trẻ; trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn, gây thương tích đối với trẻ em, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trong các hoạt động chơi, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của trẻ; tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú; các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

1.5. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức, nhằm hình thành ở trẻ các thói quen tốt trong sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thực tế cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

1.7. Bảo đảm các điều kiện tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường MG Bình Minh đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, cân đối và hợp lý về dinh dưỡng, thân thiện, phù hợp với cá nhân trẻ.

1.8. Bảo đảm những điều kiện cơ bản về nước sạch, vệ sinh phù hợp với nhu cầu, khả năng sử dụng của trẻ theo từng độ tuổi và đáp ứng yêu cầu về giáo dục; có phòng, góc y tế với đủ trang thiết bị y tế phục vụ công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; bảo đảm các yêu cầu, điều kiện trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh theo quy định; có đồ dùng, trang thiết bị chuyên dụng hoặc điều chỉnh phù hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt.

 1. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Kế hoạch thể hiện mục tiêu, phạm vi, mức độ, nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

2.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể, phản ánh được kết quả mong đợi, đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.

2.2. Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN, phát triển chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, trường/lớp.

2.3. Thể hiện tính tích hợp toàn diện, coi trọng việc hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực, kĩ năng sống cho trẻ; tạo sự gắn kết các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

2.4. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan d­ưới nhiều hình thức khác nhau.

2.5. Kế hoạch đảm bảo khoa học, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; kế hoạch được điều chỉnh dựa trên kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ.

2.6. Đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra trong cộng đồng và tại trường MG Bình Minh.

 1. Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

3.1. Phối hợp các phương pháp, hình thức tổ chức hợp lý; tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”; tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, trải nghiệm, xử trí các tình huống có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày và cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

3.2. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ; tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm, sở thích, thói quen của từng cá nhân trẻ; khích lệ trẻ phát huy khả năng tự lập, tự tin, sáng tạo, tư duy linh hoạt và khả năng phản biện; cá thể hóa hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

3.3. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ; bảo đảm tất cả trẻ em đều được quan tâm mọi lúc, mọi nơi và không có trẻ nào bị bỏ lại phía sau; tạo cho trẻ trạng thái thoải mái, an toàn khi tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

3.4. Thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trong thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày phù hợp với điều kiện của trường, lớp và địa phương nhằm hình thành ở trẻ kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ sức khỏe, có thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng với giáo dục phát triển vận động; phối hợp chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân – béo phì; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

3.5. Khuyến khích những sáng tạo và tận dụng điều kiện sẵn có của địa phương trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường MG Bình Minh nhằm thúc đẩy sự phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ.

 1. Đánh giá sự phát triển của trẻ

4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có; đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu và kết quả mong đợi về giáo dục, sự phát triển về chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của trẻ; sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng, đảm bảo công bằng với mọi trẻ; chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

 1. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1. Đa dạng các hình thức tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN, quan điểm LTLTT và hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.3. Tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ vào hoạt động tại trường MG Bình Minh nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ; có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

5.5.  Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động xây dựng môi trường an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ tại trường MG Bình Minh.

 

Xem thêm: high rise là gì