justified là gì

Bạn đang xem: justified là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to justify
Phân kể từ hiện nay tại justifying
Phân kể từ quá khứ justified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại justify justify hoặc justifiest¹ justifies hoặc justifieth¹ justify justify justify
Quá khứ justified justified hoặc justifiedst¹ justified justified justified justified
Tương lai will/shall² justify will/shall justify hoặc wilt/shalt¹ justify will/shall justify will/shall justify will/shall justify will/shall justify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại justify justify hoặc justifiest¹ justify justify justify justify
Quá khứ justified justified justified justified justified justified
Tương lai were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại justify let’s justify justify
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì