implied là gì

/im'plai/

Chuyên ngành

Toán & tin

bao hàm; kéo theo; đem hệ ngược, đem nghĩa; hiểu ngầm l

Kỹ thuật công cộng

kéo theo
ngụ ý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
betoken , connote , denote , designate , entail , evidence , give a hint , hint , import , include , insinuate , intend , intimate , involve , mention , point to tát , presuppose , refer , signify , suggest , indicate , blunt , comprise , infer , mean , predicate , presume , unrefined

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: implied là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: gambit là gì