impersonal là gì

/im´pə:sənl/

Thông dụng

Tính từ

Không tương quan cho tới riêng biệt ai, ko nói tới riêng biệt ai, ko ám chỉ riêng biệt ai, thưa trống trải, bâng quơ; khách hàng quan
an impersonal remark
một câu nói. phán xét bâng quơ
an impersonal attitude
thái chừng khách hàng quan
Không với đậm cá tính con cái người
(ngôn ngữ học) ko ngôi
impersonal pronoun
đại kể từ ko ngôi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abstract , bureaucratic , businesslike , candid , cold-blooded * , cold turkey * , colorless , cool , detached , disinterested , dispassionate , emotionless , equal , equitable , fair , formal , impartial , indifferent , inhuman , neutral , nondiscriminatory , objective , poker-faced * , remote , straight , strictly business , unbiased , uncolored , unpassioned , cold , general , infrahuman , mechanical , monolithic , unfriendly

Từ trái ngược nghĩa