hỗn hợp x gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen

Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO ( dư ) nung nóng. Sau khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tính năng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là
Bạn đang xem : Hỗn hợp x gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen

+) X chứa C3H7OH và có MX = 46 => ancol còn lại là CH3OH và ${n_{C{H_3}OH}} = {n_{{C_3}{H_7}OH}}$

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen

Bạn đang đọc: Câu Hỏi Hỗn Hợp X Gồm 1 Ancol Và 2 Sản Phẩm Hợp Nước Của Propen

Đặt CH3CH2CH2OH ( a mol ) ; CH3CHOH-CH3 ( b mol ) => CH3OH ( a + b ) mol+ ) Từ khối lượng ống sứ giảm => khối lượng O phản ứng => PT ( 1 )Y gồm CH3CH2CHO ( a mol ), CH3-CO-CH3 ( b mol ) và HCHO ( a + b )+ ) Từ số mol Ag thu được => Pt ( 2 )( 1 ), ( 2 ) => a, b
X chứa C3H7OH và có MX = 46 => ancol còn lại là CH3OH và $ { n_ { C { H_3 } OH } } = { n_ { { C_3 } { H_7 } OH } } $Đặt CH3CH2CH2OH ( a mol ) ; CH3CHOH-CH3 ( b mol ) => CH3OH ( a + b ) mol=> nO = a + b + a + b = 0,2Y gồm CH3CH2CHO ( a mol ), CH3-CO-CH3 ( b mol ) và HCHO ( a + b )=> nAg = 2 a + 4. ( a + b ) = 0,45=> a = 0,025 và b = 0,075

=> $\% {m_{C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH}} = 16,3\% $

Xem thêm: Top những thương hiệu máy giặt tốt nhất hiện nay

* * * *
* * * *

Xem thêm: under way là gì

Dung dịch chứa 5,4 gam chất X đồng đẳng của phenol đơn chức tính năng với nước brom ( dư ) thu được 17,25 gam hợp chất Y chứa ba nguyên tử brom trong phân tử. Giả thiết phản ứng trọn vẹn, công thức phân tử chất đồng đẳng là
Một dung dịch chứa 6,1 g chất X là đồng đẳng của phenol đơn chức. Cho dung dịch trên công dụng với nước brom dư thu được 17,95 g hợp chất Y chứa 3 nguyên tử Br trong phân tử. Biết hợp chất này có nhiều hơn 3 đồng phân cấu trúc. CTPT chất đồng đẳng của phenol là
Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy trọn vẹn 0,75 mol X thu được 30,24 lít khí CO2 ( đktc ). Đun nóng X với bột Ni một thời hạn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1 M. Giá trị của V là
Xem thêm : Bạch Lạc Mai Là Ai : Tiểu Sử, Sách, Truyện Của Bạch Lạc MaiHỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO ( dư ) nung nóng. Sau khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tính năng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là
X, Y, Z là ba ancol bền ( MX Y Z ) mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro. Biết Y no, X và Z có số pi liên tục nhau, Y và Z khác nhau số nhóm chức. Cho 12,64 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z công dụng vừa đủ với K, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối T và 3,136 lít H2 ( đktc ). Đốt cháy hết T thu được CO2, K2CO3 và 8,28 gam H2O. Biết số link pi trung bình của A bằng 0,9. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong T có giá trị gần với ?
Hỗn hợp X gồm hai ancol đều có công thức dạng RCH2OH ( R là gốc hiđrocacbon mạch hở ). Dẫn m gam X qua ống sứ chứa CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí và hơi Y, đồng thời khối lượng ống sứ giảm 4,48 gam. Cho hàng loạt Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 86,4 gam Ag. Nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc ở 140 oC, thu được 10,39 gam hỗn hợp Y gồm những ete. Biết hiệu suất của ancol có khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 75 % và 80 %. Công thức của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là
M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức X, Y, Z có số nguyên tử cacbon liên tục nhau, đều mạch hở ( MX Y ­ Z ) ; X và Y no, Z không no ( có 1 link đôi C = C ). Chia M thành 3 phần bằng nhau .- Đốt cháy trọn vẹn phần 1 thu được 45,024 lít khí CO2 ( đktc ) và 46,44 gam H2O- Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2- Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc ở 140 oC thu được 18,752 gam hỗn hợp 6 ete ( T ). Đốt cháy trọn vẹn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O .

Hiệu suất tạo ete của X, Y, Z lần lượt là

Xem thêm: Những lỗi cơ bản ở tivi hay gặp

Khi đun hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở không phân nhánh với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được 14,4 gam nước và 52,8 gam hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ không phải là đồng phân của nhau với tỉ lệ mol bằng nhau. Công thức phân tử của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là
Hỗn hợp khí X gồm hai olefin ( là đồng đẳng tiếp nối ) có tỉ khối so với H2 bằng 17,5. Hiđrat hóa trọn vẹn 3,584 lít X ( đktc ) ở điều kiện kèm theo thích hợp, thu được hỗn hợp Y gồm ba ancol, trong đó ancol bậc hai chiếm 37,5 % số mol. Đun nóng Y với axit sunfuric đặc, thu được 0,052 mol hỗn hợp những ete ( có khối lượng 4,408 gam ) và hỗn hợp Z gồm những ancol dư. Dẫn Z ( ở dạng hơi ) đi qua bột CuO ( dư, đun nóng ) đến khi phản ứng kết thúc, lấy hàng loạt sản phảm cho phản ứng tráng bạc thì thu được tối đa 6,912 gam Ag. Hiệu suất phản ứng tạo ete của ancol bậc hai trong Y là
Đun nóng 72,8 gam hai ancol đơn chức, sau đó trong dãy đồng đẳng là X và Y ( MX Y ), thu được 0,4 mol anken ; 22,7 gam ba ete và ancol dư. Đốt cháy trọn vẹn lượng anken và ete thu được 2,2 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy lượng ancol dư cần vừa đủ 1,8 mol O2 thu được 1,7 mol H2O. Khối lượng ancol X tham gia ete hóa có giá trị gần nhất với

Source: https://ncnb.org.vn
Category: Sản Phẩm

Xem thêm: end là gì