go along là gì

go along | Từ điển Anh Mỹ

Bạn đang xem: go along là gì

phrasal verb with go verb

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ɡoʊ/

present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/

Xem thêm: end là gì

to agree or be willing to tát accept something:

Alex has already agreed, but it’s going to tát be harder persuading Mike to tát go along.

The president would not feel obligated to tát go along with a giảm giá khuyến mãi he didn't lượt thích.

(Định nghĩa của go along kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Xem thêm: gambit là gì