forefront là gì

Công cụ cá nhân
 • /´fɔ:¸frʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng đầu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  in the forefront of the battle
  ở số 1 cuộc chiến đấu
  Mặt trước (nhà)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  beginning , center , cutting edge , focus , fore , foreground , forepart , front , lead , leading edge , limelight , spearhead , vanguard , avant-garde , beachhead , firing line , prominence , van

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: dress nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;

Xem thêm: far east là gì