first nghĩa là gì

/fə:st/

Thông dụng

Tính từ

Thứ nhất
the First World War
Chiến tranh giành trái đất chuyến loại nhất, Đệ nhất thế chiến
Đầu tiên; cần thiết nhất; cơ bản
first principles
nguyên tắc cơ bản

Phó từ

Trước tiên, trước hết
Trước
you must complete this work first
anh nên triển khai xong việc này trước
Đầu tiên, chuyến đầu
where did you see him first?
lần đầu anh bắt gặp cậu ấy ở đâu?
Thà
He'd die first before betraying his cause
Anh ấy thà bị tiêu diệt chứ không cần thể phản lại sự nghiệp của mình

Danh từ

Người trước tiên, người loại nhất; vật trước tiên, vật loại nhất
the first vĩ đại arrive was Mr. X
người cho tới trước tiên là ông X
Ngày mùng một
the first of January
ngày mùng một mon Giêng
Buổi đầu, khi đầu
from the first
từ khi ban đầu
from first vĩ đại last
từ đầu cho tới cuối
( số nhiều) sản phẩm loại đặc biệt quan trọng (bơ, bột)

Cấu trúc kể từ

at first sight
từ ban sơ, kể từ tầm nhìn ban đầu
love at first sight
tình yêu thương kể từ buổi đầu bắt gặp nhau
Thoạt nom ( (cũng) at first view)
at first view, the problem seems easy
thoạt nom tưởng chừng như yếu tố dễ dàng giải quyết
at the first go-off
mới đầu
vĩ đại climb in first tốc độ
sang số 1
vĩ đại bởi something first thing
(thông tục) thao tác làm việc gì trước tiên
vĩ đại fall head first
ngã lộn đầu xuống
first and foremost
đầu tiên và trước hết
first come first served

Xem come

Bạn đang xem: first nghĩa là gì

first off
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết
first or last
chẳng chóng thì chày
first things first
điều cần thiết nên xử lý trước cả những điều cần thiết khác
the First
ngày mồng một mon chín (mở đầu mùa săn bắn gà gô)

Chuyên ngành

Toán & tin

thứ nhất, đầu tiên
at first
từ đầu, đầu tiên
from the first
ngay kể từ đầu
first of all
trước hết

Kỹ thuật cộng đồng

đầu tiên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aboriginal , ahead , antecedent , anterior , basic , beginning , cardinal , early , elementary , first off * , front , fundamental , head , headmost , inaugural , inceptive , incipient , initial , in the beginning , introductory , key , leading , lead off * , least , number one , numero uno , opening , original , pioneer , premier , primary , prime , primeval , primitive , primogenial , primordial , pristine , right up front , rudimentary , slightest , smallest , advanced , a-number-1 , arch , champion , chief , dominant , eminent , first-class , first-string , foremost , greatest , head of the line , main , outstanding , paramount , predominant , preeminent , primo , principal , ranking , ruling , sovereign , supreme , top-flight , top of the list , earliest , maiden , capital , major , top , ab ovo , embryonic , germinal , inchoate , indigenous , initiatory , nascent , prima facie , primal , rudimental , seminal
adverb
at the outset , before all else , beforehand , initially , in the first place , originally , vĩ đại begin with , vĩ đại start with , aboriginal , ahead , alpha , archetypal , beginning , chief , debut , earliest , eldest , foremost , fundamental , head , high , highest , initial , leading , maiden , main , onset , original , premier , primal , primarily , primary , prime , primeval , primitive , primordial , principal , unveiling

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
final , last , least

Xem thêm: penetration là gì