far away là gì

Bản dịch của "faraway" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: far away là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "faraway" vô một câu

At least not until they are sold in some faraway banana republic.

Others will have lớn move lớn a faraway land and take another bar exam.

The pilgrims make an arduous journey lớn the shrine, walking from faraway cities or riding a xe đạp.

Xem thêm: tilted là gì

Hailstorms, drought and political unrest in faraway places -- any and all can affect the worth of his crop.

Some people fled lớn faraway lands lớn find gainful opportunities.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "faraway":

cách phân phát âm