fall back on là gì

Trong nội dung bài viết này, IDT English tiếp tục chỉ dẫn chúng ta dùng fall back và fall back on. Fall back là gì và fall back on là gì, bọn chúng không giống nhau trong số văn cảnh dùng ra sao.

Fall back là gì?

Bạn đang xem: fall back on là gì

/fɔːl, bæk/: lùi lại hâu phương.

To fail to tát stay with people at the front in race (Không ở nằm trong địa điểm với những người phần bên trước vô cuộc đua)
Ex: Betts had been leading, but fell back with ten laps to tát go (Betts từng đứng vị trí số 1, tuy nhiên đang được lùi lại sau 10 vòng chạy)

To move or turn back away from sth or sb (Di gửi hoặc quay về kể từ sth or sb)
Ex: when the troops moved forward, the crowd fell back (Khi quân group tiến bộ về phần bên trước, chỗ đông người lùi lại)

Xem thêm: accord là gì

To decrease in value or amount (Giam độ quý hiếm hoặc số lương)
Ex: Prices rose by more than vãn 10% before falling back slightly (Gía đang được tạo thêm rộng lớn 10% trước lúc rời lại ko xứng đáng kể)

fall-back-on-la-gi

Fall back on là gì?

To use sb/sth when the situation difficult or other people/things have failed (Dựa vô ai đó/cái gì Lúc tình hình trở ngại và từng cách thứ hai đều đang được thất bại)
Ex: It’s very hard if you have no family to fall back on(Thật là vất vả nếu mà các bạn không tồn tại mái ấm gia đình để giúp đỡ đỡ)

Xem thêm: week là gì