every single day là gì

['evri 'siŋgl dei]

Ví dụ về dùng Every single day vô một câu và phiên bản dịch của họ

Làm domain authority white sáng sủa lên mỗi ngày một cơ hội ngẫu nhiên và tin cậy.

Xem thêm: arc là gì

Họ cần đối mặt với tội phạm mỗi giờ.

Chẳng cần là em đâu

Kết quả: 1953, Thời gian: 0.0407

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của Every single day

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vị thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Xem thêm: delegates là gì

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh