employment là gì

Công cụ cá nhân
 • /im'plɔimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mướn người thực hiện công
  Sự làm thuê, việc làm
  out of employment
  không với việc thực hiện, thất nghiệp
  employment agency
  văn chống ra mắt việc làm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự thực hiện công

  Kỹ thuật cộng đồng

  sự dùng
  employment area
  nơi dùng lao động

  Kinh tế

  công ăn việc làm
  active employment policy
  chính sách công ăn việc thực hiện tích cực
  change in employment
  biến động công ăn việc làm
  employment conditions
  điều khiếu nại công ăn việc làm
  employment of the handicapped
  công ăn việc thực hiện của những người tàn tật
  employment protection
  sự bảo đảm an toàn công ăn việc làm
  employment protection
  sự bảo đảm an toàn công ăn việc thực hiện (cho người lao động)
  employment rate
  tỉ lệ công ăn việc làm
  employment rate
  tỷ lệ công ăn việc làm
  employment stabilization
  ổn ấn định công ăn việc làm
  employment-creating effects
  hiệu trái khoáy tạo ra công ăn việc làm
  full employment
  tình trạng công ăn việc thực hiện tràn đủ
  general theory of employment
  nguyên lý cộng đồng về công ăn việc thực hiện, quyền lợi và đồng vốn
  marginal employment coefficient
  hệ số công ăn việc thực hiện biên tế
  overfull employment
  công ăn việc thực hiện quá mức cho phép (so với số ứng viên làm)
  permanency of employment
  sự ổn định ấn định công ăn việc làm
  primary employment
  công ăn việc thực hiện đợt đầu
  problem of employment
  vấn đề công ăn việc làm
  quantity of employment
  số lượng công ăn việc làm
  regional employment premium
  tiền trợ cấp cho công ăn việc thực hiện khu vực vực
  regular employment
  công ăn việc thực hiện thông thường xuyên
  security of employment
  bảo đảm an toàn và đáng tin cậy công ăn việc làm
  security of employment
  bảo hộ mang đến công ăn việc làm
  stability of employment
  tính ổn định ấn định công ăn việc làm
  unstable employment
  công ăn việc thực hiện sai trái đinh
  unstable employment
  công ăn việc thực hiện sai trái định
  world employment
  vấn đề công ăn việc thực hiện thế giới
  công việc
  casual employment
  công việc tạm thời thời
  sự thực hiện công
  sử dụng
  employment of capital
  sự dùng vốn
  optimum employment of resources
  sử dụng khoáng sản tối ưu
  sự dùng
  employment of capital
  sự dùng vốn
  optimum employment of resources
  sử dụng khoáng sản tối ưu
  sự sử dụng
  employment of capital
  sự dùng vốn
  sự mướn làm
  temporary employment
  sự mướn thực hiện tạm thời thời
  thuê làm
  lifetime employment
  thuê thực hiện trong cả đời
  temporary employment
  sự mướn thực hiện tạm thời thời
  year-round employment
  thuê thực hiện hoàn toàn năm
  việc làm
  active employment policy
  chính sách công ăn việc thực hiện tích cực
  casual employment
  việc thực hiện tạm thời thời
  change in employment
  biến động công ăn việc làm
  employment agency
  cơ quan lại ra mắt việc làm
  employment agency
  trung tâm mò mẫm việc làm
  employment conditions
  điều khiếu nại công ăn việc làm
  employment counseling
  tư vấn việc làm
  employment exchange
  sự ra mắt việc làm
  employment exchange
  trung tâm mò mẫm việc làm
  employment insurance
  bảo hiểm việc làm
  employment of the handicapped
  công ăn việc thực hiện của những người tàn tật
  employment opportunity
  cơ hội việc làm
  employment protection
  sự bảo đảm an toàn công ăn việc làm
  employment protection
  sự bảo đảm an toàn công ăn việc thực hiện (cho người lao động)
  employment rate
  tỉ lệ công ăn việc làm
  employment rate
  tỷ lệ công ăn việc làm
  employment service
  phòng mò mẫm việc làm
  employment stabilization
  ổn ấn định công ăn việc làm
  employment subsides
  trợ cấp cho việc làm
  employment subsidies
  trợ cấp cho việc làm
  employment-creating effects
  hiệu trái khoáy tạo ra công ăn việc làm
  equal employment opportunity
  cơ hội việc làm ruộng đều
  full employment
  tình trạng công ăn việc thực hiện tràn đủ
  full employment
  tính trạng tương đối đầy đủ việc làm
  full employment budget
  ngân sách tương đối đầy đủ việc làm
  full employment nation income
  thu nhập vương quốc với tương đối đầy đủ việc làm
  full-time employment
  việc thực hiện toàn thời gian
  general theory of employment
  nguyên lý cộng đồng về công ăn việc thực hiện, quyền lợi và đồng vốn
  marginal employment coefficient
  hệ số công ăn việc thực hiện biên tế
  natural employment deficit
  thâm hụt ở tầm mức việc thực hiện tự động nhiên
  overfull employment
  công ăn việc thực hiện quá mức cho phép (so với số ứng viên làm)
  permanency of employment
  sự ổn định ấn định công ăn việc làm
  primary employment
  công ăn việc thực hiện đợt đầu
  problem of employment
  vấn đề công ăn việc làm
  quantity of employment
  số lượng công ăn việc làm
  regional employment premium
  tiền trợ cấp cho công ăn việc thực hiện khu vực vực
  regular employment
  công ăn việc thực hiện thông thường xuyên
  right to tát miễn phí choice of employment
  quyền tự tại lựa chọn việc làm
  security of employment
  bảo đảm an toàn và đáng tin cậy công ăn việc làm
  security of employment
  bảo hộ mang đến công ăn việc làm
  seek employment
  tìm việc làm
  self-employment
  việc thực hiện tự động do
  stability of employment
  tính ổn định ấn định công ăn việc làm
  structure of employment
  cơ cấu việc làm
  survey of employment conditions
  điều tra biểu hiện việc làm
  under-employment
  thiếu việc làm
  unstable employment
  công ăn việc thực hiện sai trái đinh
  unstable employment
  công ăn việc thực hiện sai trái định
  world employment
  vấn đề công ăn việc thực hiện thế giới

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  engagement in activity application , assignment , avocation , awarding , business , calling , carrying , commissioning , contracting , craft , employ , engaging , enlistment , enrollment , exercise , exercising , exertion , field , function , game * , hire , hiring , job , line , m

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: own up là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: dress nghĩa là gì