distinguished là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to distinguish
Phân kể từ hiện tại tại distinguishing
Phân kể từ vượt lên trước khứ distinguished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại distinguish distinguish hoặc distinguishest¹ distinguishes hoặc distinguisheth¹ distinguish distinguish distinguish
Quá khứ distinguished distinguished hoặc distinguishedst¹ distinguished distinguished distinguished distinguished
Tương lai will/shall² distinguish will/shall distinguish hoặc wilt/shalt¹ distinguish will/shall distinguish will/shall distinguish will/shall distinguish will/shall distinguish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại distinguish distinguish hoặc distinguishest¹ distinguish distinguish distinguish distinguish
Quá khứ distinguished distinguished distinguished distinguished distinguished distinguished
Tương lai were to distinguish hoặc should distinguish were to distinguish hoặc should distinguish were to distinguish hoặc should distinguish were to distinguish hoặc should distinguish were to distinguish hoặc should distinguish were to distinguish hoặc should distinguish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại distinguish let’s distinguish distinguish
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.