discover là gì

Bạn đang xem: discover là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to discover
Phân kể từ hiện nay tại discovering
Phân kể từ quá khứ discovered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại discover discover hoặc discoverest¹ discovers hoặc discovereth¹ discover discover discover
Quá khứ discovered discovered hoặc discoveredst¹ discovered discovered discovered discovered
Tương lai will/shall² discover will/shall discover hoặc wilt/shalt¹ discover will/shall discover will/shall discover will/shall discover will/shall discover
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại discover discover hoặc discoverest¹ discover discover discover discover
Quá khứ discovered discovered discovered discovered discovered discovered
Tương lai were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại discover let’s discover discover
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: own up là gì