disadvantage là gì

/ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/

Thông dụng

Danh từ

Sự bất lợi; thế bất lợi
to put somebody at a disadvantage
đặt ai nhập thế bất lợi
Sự thiệt sợ hãi, côn trùng tổn thất

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự bất lợi
sự thiệt hại

Kỹ thuật cộng đồng

nhược điểm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
damage , deprivation , detriment , disservice , harm , injury , prejudice , drawback , handicap , minus , difficulty , disability , encumbrance , hardship , hindrance , hurt , inconvenience , inexpediency , liability , loss , obstacle , penalty , weakness

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: disadvantage là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: under way là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: environmentalist là gì