dịch ra tiếng anh là gì

Chúng gõ nhập Google, dịch ra giờ Ý, trở lại Google Ý.

Bạn đang xem: dịch ra tiếng anh là gì

They typed it into Google, translated it into Italian, went back into Italian Google.

NHỮNG TẠP CHÍ ĐƯỢC XUẤT BẢN NHIỀU NHẤT VÀ DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ NHẤT

MOST PUBLISHED AND WIDELY TRANSLATED MAGAZINES

Nội dung Kinh-thánh nên được lưu giữ “bí mật”, ko được dịch ra khẩu ca của dân thông thường.

Its contents were to tướng be kept “secret,” not translated into the languages of the common people.

Ngồi dịch ra, Rox.

Budge up, Rox.

Từ “al-jabr” nhập tựa sách trong tương lai được dịch ra giờ Anh là “algebra” (đại số).

The term al-jabr in its Arabic title, Kitab al-jabr wa’l-muqabala, is the source of the English word algebra.

Cột phía bên phải là văn phiên bản được dịch ra giờ Anh

The right column shows a translation of the meaning

Danh này thông thường được dịch ra nhập giờ Việt là “Giê-hô-va”.

In English, the common rendering of that name is “Jehovah.”

Các sách của tín đồ dùng đạo Đấng Ki-tô cũng khá được dịch ra nhiều ngữ điệu.

Christian writings were also translated into other languages.

Được dịch ra giờ Anh vày Frank Prengel là Dialogs.

Translated into English by Frank Prengel as Dialogs.

SỐ NGÔN NGỮ ĐƯỢC DỊCH RA

NUMBER OF LANGUAGES INTO WHICH A TEXT IS TRANSLATED

2 Chữ Hy-lạp dịch ra là “nhịn-nhục” đem nghĩa đen sì là “tinh thần mềm dẳng”.

2 The Greek word translated “long-suffering” literally means “longness of spirit.”

Kinh Thánh là sách được dịch ra và tồn tại rộng thoải mái nhất nhập lịch sử vẻ vang.

The Bible is the most widely circulated and translated book in all history.

Bản dịch ra giờ Anh: J. Phys.

English translation: J. Phys.

Xem thêm: penetration là gì

Kết trái khoáy, Bjovulfs Drape (1820), là phiên bản dịch ra ngữ điệu tiến bộ trước tiên của Beowulf.

The result, Bjovulfs Drape (1820), was the first modern language translation of Beowulf.

Sách này giờ trên đây được dịch ra hoàn hảo vẹn hoặc bên dưới dạng tuyển chọn tập dượt vày 107 ngữ điệu.

It has now been translated in its entirety or as selections into 107 languages.

6 Trong sách Khải-huyền trên đây chữ Hy-lạp dịch ra trở thành “ma-quỉ” là di·aʹbo·los.

6 Here in Revelation appears the Greek word di·aʹbo·los, translated “Devil.”

Khó tuy nhiên dịch ra với kỹ năng hạn hẹp của tớ.

Hard to translate with our limited knowledge.

Bản Kinh Thánh này và đã được dịch ra rộng lớn 130 ngữ điệu một cơ hội đúng mực và chân thực.

This Bible has been faithfully and accurately translated into over 130 languages.

Chữ “sốt sắng” được dịch ra kể từ chữ Hy-lạp Tức là “sôi lên”.

The Greek word for “zeal” means “to boil.”

Ít nhất một trong các 66 cuốn sách thích hợp trở thành Kinh-thánh và đã được dịch ra chừng 1.970 loại giờ.

At least one of its 66 books has been translated into 1,982 tongues.

Tên gọi "kem cháy" được dùng năm 1702 khi dịch ra giờ Anh.

The name "burnt cream" was used in the 1702 English translation.

Buổi họp này và đã được phiên dịch ra 93 ngữ điệu.

This meeting is being translated into 92 languages.

Quyển sách được dịch ra nhiều loại giờ nhất

Australia’s Greenhouse Pollution

Tên prenomen của Khendjer hoặc thương hiệu ngai rồng, Userkare, dịch ra là "Linh hồn của Re là hùng cường."

Khendjer's prenomen or throne name, Userkare, translates as "The Soul of Re is Powerful."

Từ vàng nhập giờ Ugha dịch ra là " châu báu. "

The Ugha word for gold translates as " treasure. "

Xem thêm: platter là gì