delegates là gì

Bạn đang xem: delegates là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to delegate
Phân kể từ hiện nay tại delegating
Phân kể từ quá khứ delegated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delegate delegate hoặc delegatest¹ delegates hoặc delegateth¹ delegate delegate delegate
Quá khứ delegated delegated hoặc delegatedst¹ delegated delegated delegated delegated
Tương lai will/shall² delegate will/shall delegate hoặc wilt/shalt¹ delegate will/shall delegate will/shall delegate will/shall delegate will/shall delegate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại delegate delegate hoặc delegatest¹ delegate delegate delegate delegate
Quá khứ delegated delegated delegated delegated delegated delegated
Tương lai were to delegate hoặc should delegate were to delegate hoặc should delegate were to delegate hoặc should delegate were to delegate hoặc should delegate were to delegate hoặc should delegate were to delegate hoặc should delegate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại delegate let’s delegate delegate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: dress nghĩa là gì