deducted là gì

Bạn đang xem: deducted là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to deduct
Phân kể từ hiện tại tại deducting
Phân kể từ vượt lên trước khứ deducted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deduct deduct hoặc deductest¹ deducts hoặc deducteth¹ deduct deduct deduct
Quá khứ deducted deducted hoặc deductedst¹ deducted deducted deducted deducted
Tương lai will/shall² deduct will/shall deduct hoặc wilt/shalt¹ deduct will/shall deduct will/shall deduct will/shall deduct will/shall deduct
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deduct deduct hoặc deductest¹ deduct deduct deduct deduct
Quá khứ deducted deducted deducted deducted deducted deducted
Tương lai were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deduct let’s deduct deduct
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: penetration là gì