đề toán lớp 1 lên lớp 2

Quảng thời hạn ngủ trong nhà luôn luôn khiến cho những con cái dễ dàng gạt bỏ kiến thức và kỹ năng còn nếu như không được tập luyện thông thường xuyên. Vì vậy, việc lần tìm kiếm những cỗ đề tương thích khiến cho những con cái rèn luyện là vô cùng cần thiết. Sau phía trên Tudientoanhoc.com nài ra mắt 10 cỗ đề toán rất tốt nhằm tập luyện mang đến chúng ta lớp 1 đang được sẵn sàng lên lớp 2.

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 1

Bạn đang xem: đề toán lớp 1 lên lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12     = …… 87 – 80 + 10 = …… 55 – 45 + 5   = ……
4 + 13 + 20   = …… 30 + 30 + 33 = …… 79 – 29 – 40 = ……

Bài 2:
a) Khoanh vô số bé bỏng nhất:   60 ; 75 ; 8 ; 32 ; 58 ; 7 ; 10
b) Khoanh vô số rộng lớn nhất:  10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà thực hiện được 8 cành hoa, Chi thực hiện được 11 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta thực hiện được từng nào bông hoa?

Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Bài 4: Điền số vô lốt …?

25 – …… = 20

…… + 13 = 15

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

………

………

………

87 – 84

………

………

………

14 + 14

………

………

………

55 – 35

………

………

………

10 – 8

………

………

………

 

Bài 2: Viết những số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo dõi loại tự:
a) Từ bé bỏng cho tới lớn: ……………………………………………
b) Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em với 38 chúng ta, vô tê liệt với 2 chục phụ nữ. Hỏi lớp em với từng nào chúng ta nam?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Bài 4: Viết những số kể từ 57 cho tới 61:
………………………………………………………………………..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 3

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = …… 70 – 60 – 5 = ….. 60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = …… 30 + 30 + 30 = ….. 2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền lốt >, <, = vô khu vực chấm:
8 + đôi mươi …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 – 2
66 – 55 …… 10 + 2 24 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa với 5 quyển vở, Hoa được u cho một chục quyển nữa. Hỏi
Hoa với toàn bộ từng nào quyển vở?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

– Có …… điểm.
– Có …… hình vuông vắn.
– Có …… hình tam giác.

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 4

Bài 1: Đọc những số:
79: ……………………………. 21: …………………………….
45: ……………………………. 57: …………………………….

Bài 2: Tính:

95 – 75 = …… 10 centimet + 15 centimet = ……… 50 + 40 = ……
60 centimet – 50 centimet = ……… 76 – 70 = …… 5 centimet + 23 centimet = ………

Bài 3: Nhà Mai nuôi 36 con cái vừa phải gà vừa phải vịt, vô tê liệt với 16 gà. Hỏi căn nhà Mai nuôi từng nào con cái vịt?
Bài giải:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Bài 4: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính lâu năm 7 centimet. Vẽ tiếp đoạn trực tiếp NP lâu năm 3 centimet và để được đoạn trực tiếp MP lâu năm 10 cm
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 5

Bài 1: Tính:

77 – 66 = …… 12 + 13 = …… 8 + 30 = ……
58 – 5 = …… 95 – 50 = …… 33 + 3 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

86 – 56

………

………

………

17 + 21

………

………

………

10 – 4

………

………

………

2 + 12

………

………

………

88 – 77

………

………

………

Bài 3: Cho hình vẽ:

– Có …. đoạn trực tiếp.
– Có …. hình vuông vắn.
– Có …. hình tam giác.

Bài 4: Viết những số nhỏ thêm hơn 24 và to hơn 17:
……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 12 cm:

 

 

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 6

Bài 1: Đọc những số:
55: ……………………………. 5: …………………………….
79: ……………………………. 44: …………………………….

Bài 2: Điền lốt >, <, = vô khu vực chấm:

65 – 5 …… 61 8 …… 18 – 13
30 + đôi mươi …… 57 – 7 95 – 60 …… 65 – 25

Bài 3: Mẹ Lan mua sắm 2 chục ngược trứng, u mua sắm tăng 5 ngược nữa. Hỏi u Lan mua sắm toàn bộ từng nào ngược trứng?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết những số 64, 35, 54, 46, 21, 12, 59 theo dõi loại tự:
a) Từ bé bỏng cho tới lớn: ……………………………………………..
b) Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 7

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4 + 44

………

………

………

83 – 23

………

………

………

14 + 15

………

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

………

………

56 – 6

………

………

………

10 – 7

………

………

………

Bài 2: Nhà An nuôi 14 gà và 25 con cái vịt. Hỏi căn nhà An nuôi toàn bộ từng nào gà và vịt?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Bài 3: Cho hình vẽ:

– Có …. hình vuông vắn.

 

Bài 4: Viết những số tròn xoe chục nhỏ thêm hơn 64:
……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 10 cm:

 

 

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 8

Bài 1: Tính:

35 + 53 = …… 20 + 55 = …… 97 – 72 = ……
88 – 8 = …… 33 – 23 = …… 6 + 62 = ……

Bài 2: Điền số tương thích vô dù trống:

30 + …….. = 40 95 – …….. = 5 …….. + 12 = 15 80 – …….. = 30

Bài 3: Lan với một trong những nhãn vở, Lan mang đến Bình 5 loại, mang đến An 3 loại. Hỏi Lan đang được mang đến nhị chúng ta từng nào nhãn vở?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết những số 36, 50, 27, 72, 43, 54, 80 theo dõi loại tự:
a) Từ bé bỏng cho tới lớn: ……………………………………………..
b) Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 9

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

77 – 25

………

………

………

63 + 34

………

………

………

99 – 9

………

………

………

8 + 81

………

………

………

76 – 70

………

………

………

Bài 2: Viết những số 27, 17, 34, 30, 7 theo dõi loại tự:
– Từ bé bỏng cho tới lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .
– Từ bé bỏng cho tới lớn: ……., ……., ……., ……., ……. .

Bài 3: Cho hình vẽ:

– Có …. hình vuông vắn.
– Có ….. hình tam giác.

Bài 4: Viết những số tròn xoe chục nhỏ thêm hơn 55:
……………………………………………………………………….

Bài 5:
– Số ngay tắp lự trước của 40 là …..

– Số ngay tắp lự sau của 55 là …..

– Số ngay tắp lự trước của 100 là …..

– Số ngay tắp lự sau của 79 là …..

 

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 53

………

………

………

97 – 25

………

………

………

8 + 61

………

………

………

77 – 33

………

………

………

86 – 6

………

………

………

Bài 2: Tính:
97 – 50 + 32 = …….

75 – 55 + 46 = …….

7 + 32 – 9     = …….

77 – 66 + 34 = …….

Bài 3: Điền số tương thích vô dù trống:
45 + …….. = 49

85 – ……..  = 5

…….. + 10 = 15

70 – ……..  = 30

Bài 4: Một sợi dây tương đối dài 58 centimet, đang được hạn chế cút 32 centimet. Hỏi sợi chão còn sót lại lâu năm từng nào xăng- ti- mét?
Bài giải:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Xem thêm: intention là gì