đề kiểm tra hóa 11 chương 2 có đáp án

Đánh giá bài viết

Với các bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2: Nitơ – Photpho có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Hóa học 11.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 11 chương 2 có đáp án

140 bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2: Nitơ, Photpho có đáp án

 • 15 câu trắc nghiệm Nitơ có đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat có đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Photpho có đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat có đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Tính chất của nitơ, photpho có đáp án
 • 4 câu trắc nghiệm Thực hành Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho có đáp án
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2 theo bài học

 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 7: Nitơ có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 8: Amoniac và muối amoni có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 10: Photpho có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 13 Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho có đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho có đáp án

Trắc nghiệm Nitơ có đáp án

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là

A. 1s22s22p1. B. 1s22s22p5.

C. 1s22s22p63s23p2. D. 1s22s22p3.

Câu 2: Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với ôxi tạo ra hợp chất X. Công thức của X là

A. N2O. B. NO2. C. NO. D. N2O5.

Câu 3: Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2. B. O2. C. Mg. D. Al.

Câu 4: Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây ?

A. Đun nóng dung dịch bão hòa natri nitrit với amoni clorua.

B. Nhiệt phân muối bạc nitrat.

C. Cho bột Cu vào dung dịch HNO3 đặc nóng.

D. Cho muối amoni nitrat vào dung dịch kiềm.

Câu 5: Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

A. trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.

B. trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết.

C. nguyên tử nitơ có độ âm điện kemms hơn oxi.

D. nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ.

Câu 6: Nung nóng 4,8 gam Mg trong bình phản ứng chứa 1 mol khí N2. Sau một thời gian, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần phần trăm Mg đã phản ứng là

A. 37,5%. B. 25,0%. C. 50%. D. 75%.

Câu 7: Hỗn hợp N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất các khí trong bình thay đổi 5% so với áp suất ban đầu. biết rằng số mol N2 đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm số mol N2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 20%. B. 25%. C. 10%. D. 5%.

Câu 8: Hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Đun nóng trong bình kín một thời gian (có bột Fe làm xúc tác) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơn sô với He bằng 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 10%. B. 20%. C. 25%. D. 5%.

Câu 9: Người ta sản xuất khi nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà.

C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.

D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng

Câu 10: Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu

A. giảm áp suất, tăng nhiệt độ.

B. giảm áp suất, giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất, tăng nhiệt độ.

D. tăng áp suất, giảm nhiệt độ.

Trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án

Câu 1: Tính bazơ của NH3 do

Xem thêm: end là gì

A. trên N còn cặp e tự do.

B. phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. NH3 tan được nhiều trong nước.

D. NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH.

Câu 2: Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 3: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?

A. P2O5. B. H2SO4 đặc. C. CuO bột. D. NaOH rắn.

Câu 4: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trồ là chất oxi hóa ?

A. 2NH3 + H2O2 +MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2 Na → 2NaNH2 + H2

Câu 5: Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3. B. Na2CO3. C. NH4HSO3. D. NH4Cl.

Câu 6: Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :

A. HCl, O2, Cl2, FeCl5. B. H2SO4, Ba(OH)2, FeO, NaOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

Câu 7: X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

A. (NH4)2CO3. B. (NH4)2SO3. C. NH4HSO3. D. (NH4)3PO4.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

A. Muối amoni bền với nhiệt.

B. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

Câu 9: Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí ( chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Giá trị của V là

A. 6,5. B. 22,5. C. 32,5. D. 24,5.

Câu 10: Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nống để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

A. 13. B. 2,6. C. 5,2. D. 3,9.

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án khác:

 • Chương 1: Sự điện li
 • Chương 3: Cacbon – Silic
 • Chương 4: Đại cương về hóa học vô cơ
 • Chương 5: Hidrocacbon no
 • Chương 6: Hidrocacbon không no
 • Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon
 • Chương 8: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol
 • Chương 9: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm: accord là gì

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác