compressed là gì

Bạn đang xem: compressed là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to compress
Phân kể từ hiện tại tại compressing
Phân kể từ vượt lên trước khứ compressed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại compress compress hoặc compressest¹ compresses hoặc compresseth¹ compress compress compress
Quá khứ compressed compressed hoặc compressedst¹ compressed compressed compressed compressed
Tương lai will/shall² compress will/shall compress hoặc wilt/shalt¹ compress will/shall compress will/shall compress will/shall compress will/shall compress
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại compress compress hoặc compressest¹ compress compress compress compress
Quá khứ compressed compressed compressed compressed compressed compressed
Tương lai were to compress hoặc should compress were to compress hoặc should compress were to compress hoặc should compress were to compress hoặc should compress were to compress hoặc should compress were to compress hoặc should compress
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại compress let’s compress compress
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang