come to là gì

 come across

/kʌm əˈkrɒs/

Bạn đang xem: come to là gì

tình cờ gặp

I came across an interesting article yesterday.

Tôi tiếp tục vô tình bắt gặp bạn nữ cũ ngày qua.

 

 come after

/kʌm ˈɑːftə/

đuổi theo

They came after the thief.

Họ xua đuổi theo đòi thương hiệu trộm.

 

come along

/kʌm əˈlɒŋ/

đến

She’ll come along at 8AM.

Cô ấy sẽ tới nhập khi 8h.

 

 come along

/kʌm əˈlɒŋ/

đi cùng

We’re going to tát the theater. Do you want to tát come along?

Chúng tôi tiếp tục tiếp cận mái ấm hát. Cậu cũng muốn cút nằm trong không?

 

 come along

/kʌm əˈlɒŋ/

tiến bộ

My English has gradually come along.

Tiếng Anh của tôi tiếp tục tiến bộ cỗ dần dần.

 

come apart

/kʌm əˈpɑːt/

vỡ trở nên từng mảnh

The banh mi came apart in my hands.

Chiếc bánh mỳ vỡ vụn bên trên tay tôi.

 

come back

/kʌm bæk/

quay trở lại

I’ll come back soon.

Tôi tiếp tục sớm cù quay về.

 

come before

/kʌm bɪˈfɔː/

quan trọng hơn

My family comes before everything else.

Gia đình tôi cần thiết rộng lớn toàn bộ những loại không giống.

 

come between

/kʌm bɪˈtwiːn/

xen nhập hoặc thực hiện kinh hồn nguyệt lão quan tiền hệ

Nothing can come between us.

Chẳng điều gì rất có thể xen nhập thân thích tất cả chúng ta.

 

come by

/kʌm baɪ/

có được, đạt được

Nowadays, a sincere friend is hard to tát come by.

Ngày ni, thiệt khó khăn đế đã đạt được một người các bạn tình thật.

 

come by

/kʌm baɪ/

ghé thăm

She comes by my house each Friday.

Cô ấy rẽ thăm hỏi mái ấm tôi vào cụ thể từng Thứ Sáu.

 

come down

/kʌm daʊn/

bị phá huỷ hủy

A lot of buildings came down in the storm.

Nhiều tòa mái ấm đã trở nên phá huỷ bỏ nhập cơn lốc.

 

 come down on

/kʌm daʊn ɒn/

chỉ trích, trừng phạt

The teacher will come down on bad students.

Cô giáo tiếp tục trừng trị những học viên ko vâng câu nói..

 

come down to

/kʌm daʊn tuː/

phụ nằm trong vào

Xem thêm: flash mob là gì

Everything comes down to tát money in the kết thúc.

Cuối nằm trong, toàn bộ tất cả đều tùy thuộc vào tài sản.

 

come in

/kʌm ɪn/

đi vào

Please come in and take a seat.

Hãy cút nhập và ngồi xuống ghế.

 

come in

/kʌm ɪn/

tham gia vào

He agreed to tát come in and help with our project.

Anh tao đồng ý nhập cuộc và giúp sức nhập dự án công trình.

 

come in

/kʌm ɪn/

về đích

My favorite athlete comes in first.

Vận khích lệ yêu thương quí của tôi về đích ở địa điểm loại nhất.

 

come into

/kʌm ˈɪntuː/

thừa kế tiếp, quá hưởng

She came into a sum of money.

Cô ấy tiếp tục quá kế tiếp một lượng tiền rộng lớn.

 

come off

/kʌm ɒf/

bong đi ra, bung ra

The wallpaper has come off the wall.

Giấy dán tường tiếp tục bong thoát khỏi tường.

 

come up to

/kʌm ʌp tuː/

đáp ứng được

The result didn’t come up to tát my expectations.

Kết trái ngược ko đáp ứng nhu cầu được chờ mong của tôi.

 

 come up with

/kʌm ʌp wɪð/

nảy đi ra, đem ra

She comes up with a perfect plan.

Cô ấy nảy đi ra một plan tuyệt hảo.

 

come round

/kʌm raʊnd/

tỉnh táo

She hasn’t come round yet.

Cô ấy vẫn ko tươi tắn lại

 

come round

/kʌm raʊnd/

thay thay đổi ý kiến

I’ll make him come round to tát my point of view.

Tôi tiếp tục khiến cho anh tao thay cho thay đổi theo đòi chủ kiến của tôi.

 

 come through

/kʌm θruː/

vượt qua quýt, chống đỡ lại

She was lucky to tát come through the operation.

Cô ấy như ý băng qua được ca phẫu thuật.

 

 come under

/kʌm ˈʌndə/

nằm bên dưới quyền

This team comes under my authority.

Nhóm này ở bên dưới quyền chỉ đạo của tôi.

 

come out

/kʌm aʊt/

xuất hiện tại, phơi bầy bày

The truth will come out soon.

Sự thiệt tiếp tục sớm trưng bày.

 

come out

/kʌm aʊt/ được

xuất bản

Xem thêm: accord là gì

When does their new book come out?

Khi này cuốn sách mới nhất của mình được xuất bản?

Nguồn:Tổng thích hợp.

Rate this post