climax là gì

/´klaimæks/

Thông dụng

Danh từ

(văn học) quy tắc tiến thủ dần
Điểm tối đa (kịch, truyện)
(địa lý,địa chất) cao đỉnh

Động từ

Đưa lên tới điểm trên cao nhất; lên tới điểm trên cao nhất

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

climac

Kỹ thuật công cộng

điểm cao
đỉnh cao

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acme , apex , apogee , ascendancy , capsheaf , capstone , climacteric , crest , crowning point , extremity , head , height , highlight , high spot , intensification , limit , maximum , meridian , ne plus ultra , orgasm , payoff * , pinnacle , pitch , summit , tiptop , top , turning point , utmost , zenith , crown , culmination , peak , alp , consummation , denouement , grand finale , perihelion , piton , sublimity , ultimate , vertex
verb
accomplish , achieve , break the record , cap , come , come vĩ đại a head , conclude , nội dung , crown , kết thúc , finish , fulfill , hit high spot , orgasm , peak , please , reach a peak , reach the zenith , rise vĩ đại crescendo , satisfy , succeed , terminate , top , tower , crest , culminate , acme , apex , apogee , ascend , crisis , culmination , gradation , highlight , pinnacle , summit , surmount , zenith

Từ trái khoáy nghĩa