chia số đo thời gian cho một số

Thời gian – một loại đơn vị mà chúng ta bắt gặp hằng ngày. Chúng ta thường cộng trừ nhân chia thời gian bằng cách đếm số trên đồng hồ. Nhưng các bạn có biết rằng chúng ta có thể chia bằng cách đặt tính các đơn vị thời gian không? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Đơn vị đo thời gian

1.1. Cách đổi đơn vị đo thời gian:

 • 1 phút có 60 giây, 1 giờ có 60 phút.
 • 1 ngày có 24 giờ.
 • 1 tuần có 7 ngày.
 • 1 tháng có 30 ngày.
 • 1 năm có 365 ngày (năm nhuận có 366 ngày)
 • 1 thập kỉ có 10 năm, 1 thế kỉ có 100 năm, 1 thiên niên kỉ có 1000 năm

Bạn đang xem: chia số đo thời gian cho một số

Do đó, ta có cách đổi đơn vị đo thời gian cơ bản như sau:

 

Muốn đổi từ đơn vị phút sang giây hoặc đơn vị giờ sang phút, ta lấy số phút hoặc số giờ cần đổi nhân với 60. Ngược lại, ta lấy số giây hoặc số phút cần đổi chia cho 60

Ví dụ:

45 phút =(45 × 60) giây = 2700 giây

22 phút = (22 × 60) giây = 1320 giây

3 giờ     = (3 × 60) phút  = 180 phút

2.4 giờ  = (2,4 × 60) phút = 144 phút.

3600 giây = (3600 : 60) phút = 60 phút

77 phút = (77 : 60) giờ = 1,28333… giờ

 

Muốn đổi từ đơn vị ngày sang giờ, ta lấy số ngày cần đổi nhân với 24. Ngược lại, ta lấy số giờ cần đổi chia cho 24

Ví dụ:

3 ngày   = (3 × 24) giờ = 72 giờ

2,9 ngày (cần đổi 0.9 ngày sang giờ) = 2 + (0,9 × 24) = 2 ngày 21,6 giờ.

72 giờ = (72 : 24) ngày = 3 ngày

63 giờ = (63 × 24) ngày = 2,625 ngày

 

Muốn đổi từ đơn vị tuần sang ngày, ta lấy số tuần cần đổi nhân với 7. Ngược lại, ta lấy số ngày cần đổi chia cho 7

Ví dụ:

3 ngày   = (3 × 24) giờ = 72 giờ

2,9 ngày (cần đổi 0.9 ngày sang giờ) = 2 + (0,9 × 24) = 2 ngày 21,6 giờ.

72 giờ = (72 × 24) ngày = 3 ngày

63 giờ = (63 × 24) ngày = 2,625 ngày

 

Muốn đổi từ đơn vị tháng sang ngày, ta lấy số tháng cần đổi nhân với 30. Ngược lại, ta lấy số ngày cần đổi chia cho 30

Ví dụ:

20 ngày = (20 : 30) tháng = 0,6666… tháng

4 tháng = (4 : 30) ngày = 120 ngày

 

Muốn đổi từ đơn vị năm sang ngày, ta lấy số năm cần đổi nhân với 365. Ngược lại, ta lấy số ngày cần đổi chia cho 365

Ví dụ:

90 ngày = (90 : 365) năm = 0,2465… năm

4 năm = (4 × 365) ngày = 1460 ngày

 

Muốn đổi từ đơn vị thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ sang năm, ta lần lượt nhân với 10, 100, 1000. Ngược lại, ta chia cho 10, 100, 1000

 

Ví dụ:

90 năm  = (90 : 100) thế kỉ = 0.9 thế kỉ

= (90 : 10) thập kỉ =  9  thập kỉ

= (90 : 1000) thiên niên kỉ = 0.09 thiên niên kỉ

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì

1.2. Các bước chia số đo thời gian

Ví dụ:  40 phút 8 giây : 8

Bước 1: Đặt tính:

Bước 2: Chia lần lượt từ đơn vị thời gian cao nhất đến đơn vị thấp nhất và ghi kết quả:

Bước 3: Nhân lại kết quả lên số chia và kiểm tra số dư.

Tiếp tục:

Bước 3: Nhân lại kết quả lên số chia và kiểm tra số dư.

Bước 4: Ghi lại kết quả.

Vậy:    40 phút 8 giây : 8   =     5 phút 1 giây.

1.3. Ví dụ

Ví dụ 1 (vận dụng thấp): Đặt tính rồi tính, ghi kết quả dưới dạng giờ: 10 giờ 44 phút 24 giây : 4

Hướng dẫn: Áp dụng các bước chia số đo thời gian

Vậy:    10 giờ 44 phút 24 giây : 4 = 2 giờ 41 phút 6 giây

= 2 giờ 41,1 phút

= 2,685 giờ.

Ví dụ 2 (vận dụng cao): Thời khóa biểu học online của lớp 7A9 là như sau:

Hỏi, mỗi tiết học của lớp 7A9 có thời lượng bao nhiêu giờ? Biết mỗi tiết học có thời lượng như nhau, tổng thời gian học trong tuần là 444 phút.

Hướng dẫn:

Giải

Tổng số tiết học online trong tuần của lớp 7A9 là: 12 (tiết)

Thời lượng mỗi tiết học của lớp 7A9 là:

444 : 12 = 37 (phút)

Đổi: 37 phút = 0,616666… giờ

Đáp số: 0,616666… giờ

 

2.Giải toán lớp 5 trang 136

Bài 1 toán lớp 5 trang 136: Tính:

 1. 24 phút 12 giây : 4
 2. 35 giờ 40 phút : 5
 3. 10 giờ 48 phút : 9
 4. 18,6 phút : 6

Hướng dẫn: Thực hiện đặt tính rồi tính ở nháp theo các bước ở trên.

Đáp số:

 1. 24 phút 12 giây : 4 = 6 phút 3 giây
 2. 35 giờ 40 phút : 5 = 7 giờ 8 phút
 3. 10 giờ 48 phút : 9 = 1 giờ 12 phút
 4. 18,6 phút : 6 = 3,1 phút

 

Bài 2 toán lớp 5 trang 136: Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi người đó trung bình làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn                                       Giải

Phương hướng giải: Tìm thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ → chia 3 → trung bình 1 dụng cụ.

Thời gian người thợ cần để làm được 3 dụng cụ là:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Thời gian người thợ cần để làm 1 dụng cụ:

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

 

Xem thêm: try là gì