chap là gì

Bản dịch của "chap" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: chap là gì

chevron_right

Bản dịch

1. Anh-Anh, thông tục

chap (từ khác: daddy)

bố {danh} [tục]

chap (từ khác: guy)

{danh} [tục]

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: anger là gì

English Cách dùng "chap" nhập một câu

Who's that chap who always has a grin?

Rodeo chaps are usually more colorful and decorated, whereas ranch cowboys need toughness over style.

Older girdles resembled chaps, in that they covered only the front of the leg with pads, that snapped on.

Chaps are made in both roughout and smooth out (smooth side out) designs.

I thought he was a good chap đồ sộ try my lies on đồ sộ see if he believed it!

Xem thêm: ping pong là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "chap":