các dạng bài tập về căn bậc hai lớp 9

Tài liệu gồm 44 trang, phân loại và hướng dẫn giải các dạng toán về căn bậc hai và căn bậc ba, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 (tập 1) phần Đại số chương 1.

Bạn đang xem: các dạng bài tập về căn bậc hai lớp 9

VẤN ĐỀ 1. CĂN BẬC HAI.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số.
Dạng 2. So sánh các căn bậc hai số học.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC √A^2 = |A| (PHẦN 1).
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai.
Dạng 2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 3. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC √A^2 = |A| (PHẦN 2).
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 3. Tìm điều kiện để biểu thức chứa căn bậc hai có nghĩa.
Dạng 4. Giải phương trình chứa căn bậc hai.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 4. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG (PHẦN 1).
A. Tóm tắt lý thuyết.
B. Bài tập và các dạng toán.
Dạng 1. Thực hiện phép tính.
Dạng 2. Rút gọn biểu thức.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 5. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG (PHẦN 2).
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 4. Rút gọn biểu thức.
Dạng 5. Giải phương trình.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 6. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI.
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn hoặc vào trong dấu căn.
Dạng 2. So sánh các căn bậc hai.
Dạng 3. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Dạng 4. Trục căn thức ở mẫu.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

Xem thêm: dress nghĩa là gì

VẤN ĐỀ 7. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức chứa căn thức bậc hai.
Dạng 3. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 8. CĂN BẬC BA.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Thực hiện phép tính có chứa căn bậc ba.
Dạng 2. So sánh các căn bậc ba.
Dạng 3. Giải phương trình chứa căn bậc ba.
C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 1).
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Căn bậc hai số học.
2. Căn thức bậc hai.
3. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương.
4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. Tìm điều kiện cho các biểu thức có nghĩa.
Dạng 2. Tính và rút gọn biểu thức.
Dạng 3. Giải phương trình và bất phương trình.

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 2).
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 4. Tìm các giá trị nguyên của biến để các biểu thức cho trước có giá trị nguyên.
Dạng 5. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của biểu thức.
Dạng 6. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan.
Một số bài tập nâng cao.

HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.
VẤN ĐỀ 1.
VẤN ĐỀ 2.
VẤN ĐỀ 3.
VẤN ĐỀ 4.
VẤN ĐỀ 5.
VẤN ĐỀ 6.
VẤN ĐỀ 7.
VẤN ĐỀ 8.
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 1).
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 2).

Xem thêm: environmentalist là gì