bài tập tìm x lớp 3 học kì 2

4.2/5 - (32 bình chọn)

Chuyên đề giải Toán dò xét X lớp 3

Lưu ý lưu ý khi giải toán dò xét X lớp 3

Để giải được những việc dò xét X thì nên những bộ phận và thành phẩm của:

Bạn đang xem: bài tập tìm x lớp 3 học kì 2

  • Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng
  • Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu
  • Phép nhân: quá số x quá số = tích
  • Phép chia: số bị phân chia : số phân chia = thương.

Cách dò xét bộ phận chưa chắc chắn của quy tắc tính: như Để (tìm số hạng; dò xét số bị trừ ;tìm số từ; dò xét số phân chia ) tao thực hiện thế nào?

Nêu lại phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức sở hữu vệt ngoặc đơn( hoặc không tồn tại vệt ngoặc đơn)

Sau ê tuỳ bám theo từng dạng bài xích dò xét X tuy nhiên tất cả chúng ta chỉ dẫn học viên đi kiếm rời khỏi cơ hội giải nhanh chóng và chính.

Các dạng bài xích dò xét X thông thường gặp gỡ ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là tổng, hiệu, tích, thương của một số trong những với một chữ, còn vế nên là một trong những số.

Ví dụ: Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là tổng, hiệu, tích, thương của một số trong những với một chữ , vế nên là một trong tổng, hiệu, tích, thương của nhì số.

Ví dụ: Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là biểu thức sở hữu 2 quy tắc tính không tồn tại vệt ngoặc đơn, vế nên là một số trong những.

Ví dụ: Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là biểu thức sở hữu 2 quy tắc tính sở hữu vệt ngoặc đơn, vế nên là một số trong những.

Ví dụ: Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là biểu thức sở hữu chứa chấp 2 quy tắc tính không tồn tại vệt ngoặc đơn, còn vế nên là một trong tổng, hiệu, tích, thương của nhì số

Ví dụ: Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài xích dò xét X tuy nhiên vế trái ngược là biểu thức sở hữu chứa chấp 2 quy tắc tính sở hữu vệt ngoặc đơn , còn vế nên là một trong tổng, hiệu ,tích, thương của nhì số

Ví dụ: Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = đôi mươi (dạng 5)

(X – 10) = đôi mươi : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài xích tập dượt thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 < X x 2 < 10

16. 36 > X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc dò xét x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng chưa chắc chắn = tổng – số hạng tiếp tục biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: Thừa số x quá số = tích

Thừa số ko biết  = tích : quá số tiếp tục biết

+) Phép chia: Số bị phân chia : số phân chia = thương

Số bị phân chia = thương x số chia

Số phân chia = Số bị phân chia : thương

+ Nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau.

+ Nếu chỉ mất nằm trong trừ, hoặc chỉ mất nhân phân chia thì tiến hành kể từ trái ngược qua quýt nên.

Các dạng toán dò xét x lớp 3

Dạng 1: Tìm x vô tổng, hiệu, tích, thương của số ví dụ ở vế trái ngược – số vẹn toàn ở vế phải

Phương pháp:

– Cách 1: Nhớ lại quy tắc, trật tự của quy tắc nằm trong, trừ, nhân, chia

– Cách 2: lên kế hoạch tính toán

Bài tập dượt toán lớp 3 dò xét x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825
X = 9825 – 1264
X = 8561
b) X + 3907 = 4015
X = 4015 – 3907
X = 108
c) 1521 + X = 2024
X = 2024 – 1521
X = 503
d) 7134 – X = 1314
X = 7134 – 1314
X = 5820
e) X – 2006 = 1957
X = 1957 + 2006
X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252
X = 252 : 4
X = 63
b) 6 x X = 558
X = 558 : 6
X = 93
c) X : 7 = 103
X = 103 x 7
X = 721
d) 256 : X = 8
X = 256 : 8
X = 32

Dạng 2: Bài toán sở hữu tổng, hiệu, tích, thương của một số trong những ví dụ ở vế trái ngược – biểu thức ở vế phải

Phương pháp:

– Cách 1: Nhớ lại quy tắc tiến hành quy tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ

– Cách 2: Thực hiện tại quy tắc tính độ quý hiếm biểu thức vế nên trước, tiếp sau đó mới mẻ tiến hành mặt mũi trái

– Cách 3: Trình bày, tính toán

Bài tập dượt toán lớp 3 dò xét x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4
X : 5 = 200
X = 200 x 5
X = 1000
b) X : 7 = 9 x 5
X : 7 = 45
X = 45 x 7
X = 315
c) X x 6 = 240 : 2
X x 6 = 120
X = 120 : 6
X = 20
d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384
X = 384 : 8
X = 48
e) X : 4 = 28 + 7
X : 4 = 35
X = 35 x 4
X = 140
g) X x 9 = 250 – 25
X x 9 = 225
X = 225 : 9
X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8
X + 5 = 55
X = 55 – 5X = 50
b) 19 + X = 384 : 8
19 + X = 48
X = 48 – 19
X = 29
c) 25 – X = 120 : 6
25 – X = 20
X = 25 – 20
X = 5
d) X – 35 = 24 x 5
X – 35 = 120
X = 120 + 35
X = 155

Dạng 3: Tìm X sở hữu vế trái ngược là biểu thức nhì quy tắc tính và vế nên là một số trong những nguyên

Phương pháp:

– Cách 1: Nhớ lại kỹ năng và kiến thức quy tắc nằm trong trừ nhân chia

– Cách 2: Thực hiện tại quy tắc nằm trong, trừ trước rồi mới mẻ tiến hành quy tắc phân chia nhân sau

– Cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập dượt toán lớp 3 dò xét x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30
X : 2 = 403 – 30
X : 2 = 373
X = 373 x 2
X = 746
b) 55 + X : 3 = 100
X : 3 = 100 – 55
X : 3 = 45
X = 45 x 3
X = 135
c) 75 + X x 5 = 100
X x 5 = 100 – 75
X x 5 = 25
X = 25 : 5
X = 5
d) 245 – X x 7 = 70
X x 7 = 245 – 70
X x 7 = 175
X = 175 : 7
X = 25

Dạng 4: Tìm X sở hữu vế trái ngược là một trong biểu thức nhì quy tắc tính – vế nên là tổng hiệu tích thương của nhì số

Phương pháp:

– Cách 1: Nhớ quy tắc đo lường quy tắc nằm trong trừ nhân chia

– Cách 2: Tính toán độ quý hiếm biểu thức vế nên trước, tiếp sau đó rồi tính vế trái ngược. Tại vế trái ngược tao cần thiết đo lường trước so với quy tắc nằm trong trừ

– Cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập dượt toán lớp 3 dò xét x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

Xem thêm: went on là gì

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: Tìm x sở hữu vế trái ngược là một trong biểu thức sở hữu vệt ngoặc đơn – vế nên là tổng, hiệu, tích, thương của nhì số

Phương pháp:

– Cách 1: Nhớ lại quy tắc so với quy tắc nằm trong trừ nhân chia

– Cách 2: Tính toán độ quý hiếm biểu thức vế nên trước, tiếp sau đó mới mẻ tiến hành những quy tắc tính mặt mũi vế trái ngược. ở vế trái ngược thì tiến hành ngoài ngoặc trước vô ngoặc sau

 Bài tập dượt dò xét x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài xích tập dượt thực hành thực tế cơ phiên bản và những bài tìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 < X x 2 < 10

16. 36 > X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán dò xét X cơ bản

Để thực hiện dạng toán dò xét X cơ phiên bản thì tất cả chúng ta lưu ý là những kỹ năng và kiến thức (về số trừ, số bị trừ, số hạng, quá số, số bị phân chia, số chia) tiếp tục học tập.

Cụ thể:

– Số phân chia = Số bị phân chia : Thương

– Số bị phân chia = Số phân chia x Thương

– Thừa số = Tích số : Thừa số tiếp tục biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = Tổng số – Số hạng tiếp tục biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: coi những ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ 1:

Ví dụ 3:

Ví dụ 5:

Dạng toán dò xét X nâng lên loại nhất

Khi về trái ngược là một trong biểu thức, sở hữu 2 quy tắc tính. Vế nên là một trong số

Để thực hiện được dạng toán này tất cả chúng ta cần thiết thay đổi biểu thức về dạng dò xét X cơ phiên bản phía trên.

Cách làm: Xem những ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ 1:

Ví dụ 3:

Dạng toán dò xét X nâng lên loại hai

Khi về trái ngược là một trong biểu thức, sở hữu 2 quy tắc tính. Vế nên là biểu thức

Cách làm: Xem những ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ 1:

Dạng toán dò xét X nâng lên loại ba

Vế trái ngược là một trong những biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, sở hữu 2 quy tắc tính. Vế nên là một trong những số.

Cách làm: Xem những ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ 1:

Ví dụ 3:

Dạng toán dò xét X nâng lên loại tư

Vế trái ngược là một trong những biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, sở hữu 2 quy tắc tính. Vế nên là một trong biểu thức

Cách làm: Xem những ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ 1:

Gợi ý: Đáp án X = 32.

Các bài xích tập dượt thực hành thực tế cơ bản

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 < X x 2 < 10

16. 36 > X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

Bài tập dượt tự động luyện

Bài giải

X=29

Xem thêm: 12th đọc là gì