authorized là gì

Bạn đang xem: authorized là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to authorize
Phân kể từ hiện nay tại authorizing
Phân kể từ quá khứ authorized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại authorize authorize hoặc authorizest¹ authorizes hoặc authorizeth¹ authorize authorize authorize
Quá khứ authorized authorized hoặc authorizedst¹ authorized authorized authorized authorized
Tương lai will/shall² authorize will/shall authorize hoặc wilt/shalt¹ authorize will/shall authorize will/shall authorize will/shall authorize will/shall authorize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại authorize authorize hoặc authorizest¹ authorize authorize authorize authorize
Quá khứ authorized authorized authorized authorized authorized authorized
Tương lai were to authorize hoặc should authorize were to authorize hoặc should authorize were to authorize hoặc should authorize were to authorize hoặc should authorize were to authorize hoặc should authorize were to authorize hoặc should authorize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại authorize let’s authorize authorize
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: tilted là gì