assert là gì

/ə´sə:t/

Chuyên ngành

Toán & tin

khẳng định; lưu giữ vững; bảo vệ

Kỹ thuật công cộng

bảo vệ
khẳng định

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
advance , affirm , allege , argue , asservate , attest , aver , avouch , avow , butt in * , cite , claim , contend , defend , horn in , justify , mouth off * , pop off * , predicate , press , proclaim , profess , pronounce , protest , put forward , say , shoot off one’s mouth , shoot one’s wad , stand up for , state , stress , swear , uphold , vindicate , warrant , asseverate , declare , hold , maintain , advocate , assure , champion , depose , emphasize , plead , pose , submit , tư vấn , utter , vaunt , voice

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: assert là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: switzerland là gì