appear là gì

Bạn đang xem: appear là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to appear
Phân kể từ hiện tại tại appearing
Phân kể từ vượt lên trước khứ appeared
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại appear appear hoặc appearest¹ appears hoặc appeareth¹ appear appear appear
Quá khứ appeared appeared hoặc appearedst¹ appeared appeared appeared appeared
Tương lai will/shall² appear will/shall appear hoặc wilt/shalt¹ appear will/shall appear will/shall appear will/shall appear will/shall appear
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại appear appear hoặc appearest¹ appear appear appear appear
Quá khứ appeared appeared appeared appeared appeared appeared
Tương lai were to appear hoặc should appear were to appear hoặc should appear were to appear hoặc should appear were to appear hoặc should appear were to appear hoặc should appear were to appear hoặc should appear
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại appear let’s appear appear
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì