activated là gì

Bạn đang xem: activated là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to activate
Phân kể từ hiện nay tại activating
Phân kể từ quá khứ activated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại activate activate hoặc activatest¹ activates hoặc activateth¹ activate activate activate
Quá khứ activated activated hoặc activatedst¹ activated activated activated activated
Tương lai will/shall² activate will/shall activate hoặc wilt/shalt¹ activate will/shall activate will/shall activate will/shall activate will/shall activate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại activate activate hoặc activatest¹ activate activate activate activate
Quá khứ activated activated activated activated activated activated
Tương lai were to activate hoặc should activate were to activate hoặc should activate were to activate hoặc should activate were to activate hoặc should activate were to activate hoặc should activate were to activate hoặc should activate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại activate let’s activate activate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: switzerland là gì